Päť krokov na ceste k príprave úspešných PHSR

10.07.2014 / Regionálny rozvoj

Dôležitým predpokladom pre kvalitne vypracované PHSR je participatívna príprava.

Zapojením verejnosti do prípravy PHSR získa samospráva reálny pohľad na napĺňanie stanovených cieľov. Novo stanovené akčné plány budú reflektovať reálne potreby regiónu a finančné prostriedky tak budú vynakladané efektívnejšie.

Netreba zabúdať ani na dôležitosť spätnej väzby. Jej získaním, či už od kľúčových aktérov rozvoja daného územia alebo od širokej verejnosti, je možné zvýšiť spokojnosť občanov a podnikateľských subjektov so smerovaním rozvoja územia. Spätnou väzbou sa zároveň intenzívnejšie naštartuje participácia súkromného sektora na realizácii investičných a rozvojových projektov samosprávy.

5 krokov k participatívnej príprave kvalitného PHSR nájdete tu