Päť zásad, ako čo najefektívnejšie využiť dostupné možnosti v NPO

20.09.2013 / Regionálny rozvoj

Nové programové obdobie ponúka širokú paletu možností na všetkých úrovniach a samosprávy ich na svoj rozvoj môžu využívať nasledujúcich sedem rokov.

Čo však treba urobiť preto, aby mestá a obce mohli dostupné zdroje využiť čo najzmysluplnejším spôsobom a na tie potreby, ktoré reálne majú?
V nasledujúcej časti sa pokúsime zosumarizovať kľúčové prvky, ktoré, podľa našich skúseností, je potrebné rozvíjať v každom type organizácie na to, aby získavanie a čerpanie prostriedkov bolo efektívne a adresné.


1.  Mať jasne stanovené svoje strategické smerovanie – dlhodobé priority, ciele,  kľúčové rozvojové potreby -  a vyhodnocovať svoje kapacity
V živote platí, že pred tým, ako sa do niečoho pustíme, by sme si vždy mali najprv ujasniť, čo chceme robiť, a zrátať, na čo máme. Ak sa takýmto pravidlom treba riadiť v živote, platí to aj pri samospráve, kde je dopad mnohonásobne väčší. Dlhodobosť aj šírka dopadu každého kroku predstavuje niekoľko desaťročí a stovky až tisíce ľudí a objem investícií sa pohybuje v miliónoch až desiatkach miliónov eur. Bez jasného stanovenia stratégie, cieľov ale aj interných a externých zdrojov  sa nedá dospieť k udržateľným výsledkom!


2. Rešpektovať princíp partnerstva – na úrovni strategických materiálov, programov a projektov
Stratégia môže byť len vtedy efektívna, ak sú do jednotlivých činností (príprava stratégie, stanovovanie priorít, plánovanie implementácie) zapojené nielen verejné subjekty t.j. regióny, mestá a obce, ale aj iní relevantní partneri, ktorí pôsobia na regionálnej a miestnej úrovni (napr. neziskové organizácie, univerzity, rôzne typy škôl, komerčné subjekty a pod.). Výber dobrých partnerov, ochota navzájom sa počúvať a zdieľať skúsenosti je základom spoločného úspechu!


3.  Identifikovať relevantné zdroje a vytvoriť plán na financovanie rozvojových aktivít
Dostupných zdrojov na financovanie je viacero. Ktoré sú však pre naše účely najlepšie? To je prvá otázka, ktorú by si mal položiť každý, kto sa rozhoduje pre nejaký nový projekt. Priority programov sú štandardne stanovované donormi. Avšak až detailné poznanie  priorít a podmienok jednotlivých zdrojov financovania ako aj vlastnej stratégie a kapacít, by malo byť základom nášho rozhodovania. Každé financie, ktoré chce mesto alebo obec získať, majú svoju „cenu“. A nie je to len cena vo forme financií na prípravu projektu, ale napr. tiež na kapacitu kľúčových ľudí potrebných na realizáciu zámeru; náklady na bankový úver, ktorý bude potrebný na spolufinancovanie či vôbec prefinancovanie projektu; cena za „doplnkové aktivity“, ktoré je treba doplniť do projektového zámeru, aby projekt spĺňal programové priority; alebo aj „náklady obetovanej príležitosti“ (v angl. opportunity costs) pri dlhodobom zaťažení rozpočtu a pod.  Treba si uvedomiť, že nie všetky prostriedky, ktoré samospráva získa, môžu byť dobré pre konkrétny účel. Niektoré financie vedia občas urobiť  riadnu „medvediu službu“!


4.  Venovať dostatočne dlhý čas príprave a plánovaniu
Obyčajne, ak niekto v slovenskom prostredí potrebuje financie, tak ich vyžaduje HNEĎ. Špeciálne pri grantovom financovaní je však nutné si uvedomiť, že pri väčšine zdrojov a fondov je treba rátať s obdobím minimálne 6 – 12 mesiacov od okamihu, kedy je výzva zverejnená. Toľko času reálne uplynie, kým je možné prostriedky získať. No niekedy je tento proces ešte dlhší. Treba rátať s tým, že čím dlhšia realizácia projektu, čím vyšší objem prostriedkov a väčší počet projektových partnerov, o to dlhšie trvá obdobie na prípravu. Pretože samotná príprava projektu nepredstavuje len vyplnenie projektovej žiadosti a všetkých povinných príloh. Je to komplikovaný kreatívny proces, kedy z veľkého množstva potenciálnych možností treba vybrať tú najlepšiu a najvhodnejšiu pre váš daný kontext. V rámci neho je potrebné vytvoriť projektový koncept (vrátane cieľov, výstupov , aktivít a ukazovateľov), implementačný plán (zodpovednosti jednotlivých partnerov, členov projektového tímu, časový harmonogram a pod.) a až následne rozpočet. Príprava a plánovanie projektu si vyžaduje veľa komunikácie, negociácie, trpezlivosti a predovšetkým času!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Identifikovať vhodných partnerov pre realizáciu
Aj keby sme mali dobrú stratégiu a podrobný plán financovania, snaha naplniť naše pôvodné ciele môže zlyhať. Na konci dňa kvalitu celej prípravy (stratégie a plánovania) preverí až samotná implementácia v praxi. Realizácia projektov je sama o sebe náročná. Avšak implementácia projektov, pri ktorej existuje nejaká forma externého financovania, je ešte náročnejšia. V takom prípade do procesu vstupujú požiadavky a pripomienky ďalších, do projektu  „zainteresovaných osôb“  (napr. predstavitelia riadiacich a kontrolných orgánov pri financovaní z EÚ zdrojov, projektoví manažéri v inštitúciách, ktoré sa podieľajú na financovaní, externí audítori a pod.). Keďže takmer žiadna organizácia nemá šancu byť odborníkom na všetky technické či procesné oblasti,  je dôležité mať vybudovanú sieť kvalitných externých partnerov, ktorí pomôžu pri realizácií projektov, no podceniť netreba ani širšiu podporu rozvojových aktivít u verejnosti. V prípade neúspešnej implementácie býva obyčajne už príliš neskoro plakať nad „rozliatym mliekom“ a pokazenou príležitosťou!

Tento článok je súčasťou nášho magazínu Entire, ktorý si môžete bezplatne stiahnúť tu.