Poznáte Programy územnej spolupráce?

10.11.2014 / Regionálny rozvoj

Už skoro 25 rokov je územná spolupráca jedným z kľúčových cieľov kohéznej politiky EÚ a dôležitým nástrojom európskej integrácie. Jeho tri vetvy – cezhraničná, transnacionálna a medziregionálna – prispievajú k odbúravaniu deliacej funkcie hraníc, pomáhajú riešiť spoločné problémy a podporujú strategické úsilie o dosiahnutie spoločných európskych cieľov.

Programy cezhraničnej spolupráce

Aj v nasledujúcom programovom období bude Slovenská republika zapojená do viacerých programov územnej spolupráce. V rámci cezhraničnej spolupráce budú môcť subjekty z verejného, ale aj súkromného sektora, využívať zdroje EÚ na spoločné aktivity s Rakúskom, Českom, Poľskom a Maďarskom. Celkový rozpočet týchto štyroch programov predstavuje viac ako 560 miliónov EUR. Programy sa sústreďujú na využívanie vnútorného potenciálu prihraničných regiónov v záujme vyváženého územného rozvoja v oblastiach ako sú doprava, životné prostredie, zamestnanosť, vzdelávanie a budovanie inštitucionálnych kapacít.

Zaujímavou súčasťou programov cezhraničnej spolupráce budú aj v nasledujúcom programovom období fondy malých projektov, ktoré:

  • Podporujú cezhraničnú spoluprácu tým, že poskytujú nenávratný príspevok na budovanie partnerstiev založených na miestnych iniciatívach.
  • Budú zamerané na široké oblasti spolupráce (školenia, konferencie, spoločné podujatia, drobné investície).
  • Budú poskytovať maximálne 50.000 EUR na jednu žiadosť na maximálne 12 mesiacov.

Programy nadnárodnej spolupráce

Okrem cezhraničnej spolupráce sa budú môcť žiadatelia zo Slovenska zapojiť aj do niektorého z programov nadnárodnej spolupráce.

Cieľom programu spolupráce INTERREG EUROPE 2014 – 2020 bude, prostredníctvom výmeny skúseností a osvedčených postupov medzi regiónmi a vzdelávania sa v oblasti tvorby politík a stratégií, zlepšiť implementáciu regionálnych rozvojových politík a programov, predovšetkým programov spadajúcich pod cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti a Európska územná spolupráca.

Program Stredná Európa 2020 bude rozvíjať regionálne kapacity v súlade s integrovaným prístupom „zdola nahor“, pričom bude zapájať a koordinovať relevantných aktérov na všetkých úrovniach riadenia.

Operačný program Dunajský región je novým operačným programom v rámci nadnárodnej spolupráce, ktorý bude teritoriálne kopírovať územie tzv. Dunajskej stratégie. Konkrétne prioritné oblasti programu sú v príprave, ale budú zohľadňovať existujúcu legislatívu EÚ, tematické priority pre program INTERREG a tiež národné priority jednotlivých štátov v oblastiach nadnárodnej spolupráce, inovácií, dopravy a životného prostredia.

Programy medzinárodnej spolupráce

V rámci medziregionálnej spolupráce sa budú môcť žiadatelia zo všetkých členských krajín EÚ zapojiť do programov INTERREG EUROPE, Interact, Urbact a Epson, ktoré sú zamerané na výmenu skúseností v rámci celého Európskeho spoločenstva.