Cesta k prvým priečkam

Radi súťažíte? Bolo už vaše mesto/obec na vrchole rebríčka? Či už je to futbal, alebo najstarší strom v kraji, porovnávať sa dá vo všetkom. Porovnávajte sa s najlepšími a získate inšpiráciu, kam by ste sa mohli dostať. Existuje veľa rebríčkov, hodnotení, porovnaní a štatistík.

A preto – chceli by ste patriť medzi najlepšie hospodáriace mestá/obce na Slovensku?

Fungovanie samospráv je veľmi zložitý systém, v ktorom má každý človek svoje miesto a postavenie. Či už ako starosta, poslanec, kontrolór, zamestnanec úradu a v neposlednom rade občan, ktorý je najdôležitejším prvkom tohto systému. Samosprávy musia plniť rozsiahle množstvo úloh vyplývajúcich z originálnych a prenesených kompetencií, a to pri obmedzených zdrojoch zo štátneho rozpočtu. Aby samosprávy dokázali svoje úlohy plniť, musia hľadať dodatočné zdroje financovania a zároveň pracovať s vysokou efektivitou.

Ak máte chuť stať sa najlepšou samosprávou, odporúčame vám zamerať sa na nasledujúce štyri kroky:

Zhodnotenie  východiskovej situácie
Štartovacím bodom, od ktorého je  nutné sa odraziť, je zhodnotenie  východiskovej situácie v oblasti majetku, zdrojov a potenciálnych rezerv. To by nemalo ostať pri čisto  účtovnom pohľade ako generovať príjmy, napríklad len predajom majetku  a znižovaním výdavkov.  Naopak,  malo by zachytávať schopnosť samosprávy priebežne získavať zdroje financovania rozvoja a poskytovať dlhodobo a udržateľne také služby, ktoré jej občania očakávajú – aj nad rámec stanovený legislatívou...  
V každom zhodnotení  východiskovej situácie by malo ísť predovšetkým o:

  • zachovanie úrovne služieb samosprávy,
  • odolanie miestnym a hospodárskym výkyvom a
  • splnenie požiadaviek prirodzeného rastu, poklesu a zmeny.

Plánovanie
Najdôležitejšou súčasťou hodnotenia východiskového stavu samosprávy je finančná situácia. Budúcu finančnú situáciu výrazne  ovplyvňuje finančné plánovanie, teda dlhodobý plán, kam obec smeruje. Ak je proces plánovania dobre nastavený, môže do budúcnosti zaistiť dobrý stav financií celej samosprávy. Existuje viacero techník plánovania ako strategické plánovanie, tvorba rozpočtu a finančných prognóz, či stratégií miestneho rozvoja. Správne použitie techník plánovania prináša výhody samospráve aj občanom. Spájajú politiku samosprávy s finančnými plánmi na dosiahnutie dlhodobých cieľov, vytvárajú čas na reakciu na negatívne udalosti a pripravujú samosprávu na zvyšujúce sa požiadavky a zodpovednosti.

Riadenie financií
Do riadenia financií v samospráve vstupuje veľa zúčastnených strán, každá so svojimi predstavami a požiadavkami. Štát definuje rámcové podmienky fungovania a požiadavky riadenia. Samospráva a jej zamestnanci spolu so zastupiteľstvom majú rovnako v celom procese svoju dôležitú úlohu. Identifikujú prioritné oblasti smerovania a porovnávacie kritériá, stanovujú ciele a nástroje na ich dosiahnutie. Celkovo zodpovedajú za realizáciu finančných politík.  Nesmieme však zabúdať na občana, ktorý má nielen svoje predstavy, ale vie taktiež prispieť svojimi odbornými vedomosťami či nápadmi k riadeniu.  Zapojenie občana do riadenia by preto malo byť jednou z hlavných priorít politiky samosprávy.

Komunikácia
Rozsah vstupovania občanov do procesov v samospráve určuje vedenie obce, ale pre obojstranný prospech by malo byť zapojenie občanov čo najširšie. Aj v procese hodnotenia finančnej situácie a v celkovom riadení financií je potrebné občanov aktivovať a zapojiť. Potrebné je definovať nie len rozsah zapojenia občanov, ale aj formu a spôsob komunikácie. Je možné využiť mnohé užitočné nástroje a riešenia, ktoré sú k dispozícii. Overenými nástrojmi sú IT riešenia podporujúce otvorenosť samospráv a participáciu občanov na jej riadení. Marketing a vhodné nastavenie komunikačnej stratégie sú podporným procesom realizácie, ktorý  prispieva k otvorenosti samospráv a k jej dlhodobému finančnému zdraviu. 

Po zhodnotení finančnej situácie, plánovaní, správnom riadení a vhodnej komunikácii stačí už len vystúpiť po rebríku hodnotenia obcí smerom k prvým priečkam.

Prosím stiahnite si celý článok o modernej samospráve: Ceste k prvým priečkam