Cost – benefit analýza pre investičné projekty financované zo zdrojov Európskej Únie

31.03.2016 / Regionálny rozvoj

Na základe vstupných informácií od žiadateľa o NFP dokážeme vypracovať kvalitný projekt, ktorý obsahuje Žiadosť o NFP a finančnú analýzu projektu so všetkými povinnými prílohami. Finančná analýza ako centrálny dokument okolo ktorého sa sústreďujú všetky dostupné informácie a výstupy, je jediný dokument, ktorý prechádza so žiadateľom na ceste k získaniu peňažných prostriedkov. A to od počiatku – podania žiadosti o NFP, cez realizáciu a prevádzku projektu v prípade úspešného schválenia žiadosti, až po jeho záverečné vyhodnotenie.

Riadiaci orgán vykonáva prvé hodnotenie kvality projektu v rámci odborného hodnotenia Žiadosti o NFP a vykonáva pravidelné posudzovanie a monitorovanie peňažných tokov v troch fázach projektu1.

 

Cost – benefit analýza pre investičné projekty financované zo zdrojov Európskej Únie

 

Fáza 1 Hodnotenie Žiadosti o NFP: Toto hodnotenie, v prípade už realizovaného projektu, máte za sebou. Pred vami je druhá, náročnejšia, ale o to zaujímavejšia fáza.

Fáza 2 Realizácia projektu: Sledovanie prebieha formou pravidelných monitorovacích správ, ktoré je prijímateľ povinný pravidelne predkladať.

Odborníci z tímu Externého projektového manažmentu vám uľahčia spoluprácu s Riadiacim orgánom pri monitoringu svojou odbornosťou a poskytnutými výstupmi. Komunikácia s nimi je vysoko efektívna a výstupy sú v požadovanej kvalite a rozsahu. Poznáme predpísané postupy, formuláre a formy reportovania. Nie je potrebné sa starať o výstupy, všetko za vás zabezpečíme.

Fáza 3 Aktualizácia finančnej analýzy: Aktualizácia dokumentu prebieha počas monitorovacieho obdobia po ukončení realizácie projektu  vo forme prílohy k  monitorovacím správam. Vo väčšine prípadov posledná monitorovacia správa obsahuje Aktualizovanú finančnú analýzu.

Počas obdobia nasledujúcich pár rokov bude Riadiaci orgán2 kontrolovať, či finančné prostriedky vynaložené v rámci projektu priniesli predpokladané zisky a úspory. RO zabezpečí vykonanie rekalkulácie pôvodnej finančnej medzery. Ak RO zistí väčšiu odchýlku ako 10%3, ktorá je spôsobená buď novými zdrojmi príjmov ktoré predtým prijímateľ nedefinoval, alebo výraznou zmenou tarifnej politiky, požiada prijímateľa o aktualizáciu finančnej analýzy. Prijímateľ musí vyhodnotiť aktuálny stav projektu a to formou Aktualizácie finančnej analýzy projektu4. Aj s touto úlohou vám radi pomôžeme. Pôvodný dokument finančnej analýzy predložený pri Žiadosti o NFP podrobne rozanalyzujeme. Následne vypracujeme Aktualizovaný dokument finančnej analýzy, obsahujúci porovnanie pôvodného a aktualizovaného stavu, vrátane všetkých vysvetlení a popisov daného stavu. Práve slovné vyhodnotenie, obhajoba výpočtov a argumentácia v kombinácii s číselnými výpočtami dokážu jednoznačne obhájiť záujmy konečného prijímateľa pomoci. Správnou argumentáciou, implementovanou do kvalitných výstupov, dokážeme dotiahnuť projekt do úspešného konca. Pomôžeme vám uzavrieť komunikáciu s Riadiacim orgánom ohľadom realizácie projektu, jednotlivých platieb prijatých prijímateľom a prípadných doplňujúcich otázok zo strany RO.

Nezáleží na tom, či ste projekt už realizovali, alebo sa len na to chystáte, či váš rozpočet na projekt bude väčší, alebo menší, či ste obec, alebo podnikateľ, sme tu pre vás. Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme.

 

1 Periodicita sledovania a posudzovania vynakladania finančných prostriedkov závisí od operačného programu a pravidiel, ktorými sa riadi.
2 Riadiaci orgán požaduje, aby príjmy (v pôsobnosti článku 61) ako aj prevádzkové výdavky projektu boli dôsledne vedené a kontrolovateľné v účtovníctve prijímateľa v zmysle zákona 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3 Každý RO má stanovenú inú výšku odchýlky.
4 Na základe rekalkulácie zistená zmena vo finančnej medzere (zúžená finančná medzera sa musí premietnuť aj do výšky poskytnutého NFP. Riadiaci orgán (RO) zašle prijímateľovi návrh dodatku k zmluve o poskytnutí NFP a následne žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov. Prijímateľ je povinný oznámiť RO v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP vrátenie rozdielu (NFPex-ante – NFP1 ) prostredníctvom formulára „oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“ definovanom Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014-2020.
Pričom:
NFP ex-ante je NFP schválené v procese žiadosti o NFP a  
NFP1 je NFP po rekalkulácií finančnej medzery spôsobenej výraznou zmenou podmienok zadefinovaných RO), ktorý RO zaeviduje do systému ITMS.