Externý projektový manažment je prínosný pre projekty financované zo štrukturálnych fondov EÚ

28.11.2014 / Regionálny rozvoj

Hlavné závery kvantitatívného prieskumu realizovaného s cieľom zistenia objektívnej spätnej väzby prijímateľov nenávratného finančného príspevku v programovom období 2007 – 2013  na služby externého projektového manažmentu sú následovné:

 

 

1. 92% respondentov, ktorí sa zapojili do prieskumu realizovaného Slovenskou asociáciou grantových poradcov v spolupráci so spoločnosťou Centire, hodnotí externý projektový manažment ako prínosný pre projekty financované zo štrukturálnych fondov EÚ.

 

 

 

 

 

 

2. Hlavné prínosy projektového manažmentu realizovaného externou firmou:

3. Dôvody, prečo sa respondenti rozhodnú využiť externý projektový manažment sa líšia od počtu projektov, ktoré respondenti už zrealizovali. Vo všeobecnosti sú však dôvody nasledovné:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Napriek tomu, že nie vo všetkých projektoch boli oprávnené výdavky na externý projektový manažment, respondenti ho využili a boli ochotní si ho hradiť aj z vlastných rozpočtov.


5. Aj pri realizácii ďalších projektov by respondenti využili služby externého manažmentu. Respondenti prevažne nemajú dostatočnú internú kapacitu na zaškolenie pracovníkov, sledovanie zmien v zákonoch, usmerneniach či príručkách, prípadne potrebujú vypomôcť s administratívne náročným procesom realizácie projektov.

6. Z dotazníka jednoznačne vyplynulo, že respondenti by prijali zavedenie prísnych podmienok na poskytovanie služieb externého manažmentu, aby mali istotu, že firmu ktorú si zvolia, im bude riadiť projekt podľa ich potrieb a podmienok projektu. Zároveň projekt úspešne ukončí v dohodnutom termíne, pri dodržaní rozpočtu a s naplnením stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov projektu.

 

Kompletné výsledky prieskumu nájdete v priloženom dokumente.

 

Základné informácie o prieskume:

Metóda prieskumu

-    spôsob zberu údajov: on-line prieskum
-    nástroj zberu údajov: dotazník
-    termín zberu údajov: 2.- 10.10.2014

Výberový súbor:
•    počet oslovených respondentov: 480
•    počet získaných kompletne vyplnených dotazníkov: 147

Informácia o možnosti vyplniť on-line dotazník bola zaslaná členmi Slovenskej asociácie grantových poradcov prijímateľom nenávratného finančného príspevku zo Štrukturálnych fondov Európskej únie uvedených v ich interných databázach. Všetci respondenti vypĺňali dotazník anonymne.