Finančná analýza bez stresu

01.04.2016 / Podpora podnikania

Bez stresu

 

Nenechajte sa vystresovať dostupnými článkami o finančných analýzach. Zavolajte si odborníkov, ktorí k vám prídu a pomôžu vám. Vytvoríme za vás cenné výstupy vo forme plánovacích tabuliek a zároveň všetky výstupy budú prezentované graficky, čím sa zjednoduší ich chápanie. To, že máme znalosti z metodiky tvorby finančných analýz neznamená, že budeme jediní ktorí budú rozumieť výstupom. Závery  spracovávame tak, aby boli pochopiteľné širokému publiku.

Vy budete bez stresu, a naviac získate ako bonus optimalizáciu rizík spojených s investičnými rozhodnutiami. Získate návod na efektívne využívanie a riadenie finančných zdrojov, identifikáciu investičných rizík a nových príležitostí. Rozhodnutiami, ktoré urobíte na základe výsledkov finančnej analýzy, dosiahnete zvýšenie hospodárnosti organizácie, konkurenčnú výhodu a splníte si svoje stanovené ciele jednoducho a s prehľadom.

Nielen vy máte svoje ciele. Naším cieľom je dosiahnuť vašu spokojnosť s vypovedacou hodnotou našich výstupov. Chceme vám poskytnúť kvalitný materiál nielen pre potreby vlastného investičného rozhodovania, ale aj pre potreby obchodných partnerov zapojených do projektu, ako aj ďalších externých subjektov. Investori a potenciálni investori tak získajú komplexné a kvalifikované poradenské služby v oblasti finančného plánovania, projektovania a hodnotenia ekonomického zabezpečenia, ako aj efektívnosti investičných projektov.

Máte pocit, že finančnú analýzu nevyužijete a nebude mať pre vás žiadnu pridanú hodnotu? To sa zmení. Vypracovaním kvalitného materiálu s vysokou informačnou hodnotou získa váš podnik podklad na rozhodovanie v externom aj internom prostredí. Materiál môže slúžiť ako podklad pre banky k žiadosti o poskytnutie úveru, pre investorov, alebo ako príloha k žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EŠIF a pod. Okrem uvedeného môže byť relevantným podkladom pre interné rozhodovanie podniku, pričom jej spracovaním dochádza k úspore času vášho interného projektového tímu. Vstupné údaje je možné získať z finančných výkazov, ktoré firma predkladá v účtovnej závierke a z technickej a inej dokumentácie týkajúcej sa investičného projektu.

Už ste rozhodnutí, že externé spracovanie finančnej analýzy je najlepšou cestou pre vás a pre najrýchlejšie dosiahnutie vašich cieľov? Ak áno, môžete prestať čítať. Ak nie, pokračujte.

 

Finančná analýza

 

Aby ste sa rozhodli pre cestu bez stresu, predstavíme vám najskôr cestu prácnosti, metodických máp a postupov. Cieľom však nie je vás vystrašiť, iba poukázať na skutočnosť, že vy síce môžete byť bez stresu, ale zároveň naša práca je zodpovedná, vyžadujúca si plné sústredenie a cielený prístup.

1. Na začiatku je potrebné vypracovať finančnú analýzu z historických údajov spoločnosti. Aby ste mali jasný prehľad, kde sú vaše peniaze, prípadne kde by mohli byť. Je správne rozmýšľať nad takými vyhodnocovacími metódami, ktoré sú účelné, spoľahlivé a výška nákladov na spracovanie je primeraná. Finančná analýza zdravia podniku je prvým krokom k tvorbe komplexného finančného plánu.

Má dve vzájomne prepojené časti:

a) Kvalitatívna analýza je založená na verbálnom hodnotení, odrážajúca skúsenosti odborníkov, subjektívne odhady, cit pre situáciu a moderné trendy. Hodnotí sa vonkajšie aj vnútorné prostredie podniku. Typickou kvalitatívnou analýzou je SWOT analýza a BCG matica.

b) Kvantitatívna analýza používa matematické, štatistické a iné algoritmické metódy na spracovanie číselných dát s následným ekonomickým posúdením výsledkov.

  • Analýza absolútnych ukazovateľov je označovaná aj ako Horizontálna a vertikálna analýza absolútnych ukazovateľov obsiahnutých vo finančných výkazoch, ktoré je podnik zo zákona povinný zostaviť a zverejniť (analýza súvahy, výkazu ziskov a strát, výkazu cash flow). Výkazy z posledného hospodárskeho roka sa porovnávajú s predchádzajúcimi (štandardne tromi) rokmi.
  • Analýza rozdielových ukazovateľov poukazuje na rozdiel určitej položky aktív s určitou položkou pasív. Používa sa v oblasti riadenia likvidity tak, že určuje optimálnu výšku obežných aktív. Ukazovatele ako Čistý pracovný kapitál, Čisté pohotové prostriedky a Čistý peňažno pohľadávkový fond patria medzi najznámejšie.
  • Analýza pomerových ukazovateľov je jednou z najrozšírenejších metód. Umožňuje rýchly a pomerne nenákladný obraz o základných finančných charakteristikách podniku. Medzi najznámejšie ukazovatele patria ukazovatele rentability (ROI, ROA, ROE, ROCE, ROS), aktivity (doba obratu zásob, doba obratu pohľadávok, doba splácania záväzkov, obrat celkových aktív, doba obratu kapitálu), zadĺženosti (celková zadlženosť, koeficient samofinancovania a koeficient zadlženosti, úrokové krytie), likvidity (bežná, okamžitá a celková), trhovej hodnoty (vzťah kurzu a zisku P/E, čistý zisk na akciu EPS, dividendový výnos, pomer trhovej ceny akcie k účtovnej hodnote) a prevádzkové ukazovatele (mzdová produktivita, produktivita dlhodobého hmotného majetku, ukazovateľ stupňa odpísanosti, nákladovosť výnosov, materiálová náročnosť výnosov, viazanosť zásob na výnosoch, štruktúra nákladov).

Výhodami analýzy pomerových ukazovateľov sú:

- možnosť prevádzať analýzu časového vývoja finančnej situácie danej firmy
- skutočnosť, že je to vhodný nástroj na porovnávanie viacerých firiem navzájom
- možnosť použitia vstupných dát na vyhodnotenie rizík a predvídania budúceho vývoja

Nevýhodou je nízka schopnosť vysvetľovať javy.

  • Analýza súhrnných ukazovateľov je zhodnotenie finančnej situácie podniku pomocou rôznych metód a ich kombinácií. Celá rada štúdií sa snaží vyriešiť problém, aké ukazovatele použiť pre zhodnotenie finančnej situácie podniku, akú významnosť im prisúdiť, ako ich vyjadriť a pod. Existujú dva hlavné modely:

- bankrotové modely (Altmanov index, Index dôveryhodnosti IN, Beermanova diskriminačná funkcia, Taflerov model) a
- bonitné modely (Kvaličekov Quick test, Tamariho model, Index bonity).

2. Následne je potrebné analyzovať samotný projekt, odhadnúť jeho budúce finančné toky. Kvalitné spracovanie a vyhodnotenie finančných predpokladov investičného projektu (efektívnosti, návratnosti, vhodnosti realizácie investície) je základnou požiadavkou jeho úspešnej realizácie a prevádzky. Pri spracovaní finančných predpokladov investície je potrebné identifikovať množstvo faktorov, ktoré investičný projekt ovplyvňujú. Napríklad odvetvové špecifiká, vývoj makroekonomických ukazovateľov, existujúcu infraštruktúru a ďalšie. Preto sú kladené vysoké požiadavky na zabezpečenie kvalifikácie, odbornosti, skúseností a vynaloženého času členov projektového tímu.

Tvorba finančnej analýzy projektu je zameraná na:

a) prípravu a plánovanie investičného zámeru a finančno – investičného plánu projektu, tvorbu cash flow a diskontovaného cash flow investičného projektu, účtovnú optimalizáciu investície a flexibilné zohľadnenie požiadaviek investora;

b) projektovanie vývoja determinujúcich faktorov investície, rôznych variantov investície (pesimistický, optimálny a optimistický variant), projektovanie úrokových a úverových splátok podľa indikatívnych podmienok úveru;

c) zohľadnenie odvetvových špecifík a existujúcej infraštruktúry;

d) hodnotenie projektu pomocou dynamických metód (čistá súčasná hodnota, diskontovaná doba splatnosti, doba návratnosti, vnútorné výnosové percento) ako aj vyhodnotenie vplyvu jednotlivých nákladových, resp. výnosových položiek na celkový výsledok (analýza citlivosti).

Neviete ako na to? Zovšadiaľ sa na vás rútia tabuľky, vzorcami ste zasypaní a nedokážete si predstaviť akými údajmi ich naplníte? Dokonca ste sa sami pristihli pri tom, že tomu ani nechcete rozumieť a samotné otvorenie súvisiacich dokumentov je pre vás utrpenie? Hľadáte niekoho, kto by vám rozumel a na koho sa viete spoľahnúť? Sme tu.

Naša spoločnosť má v tejto problematike bohaté skúsenosti a disponuje potrebnými odbornými znalosťami v tvorbe a spracovaní finančných investičných analýz, finančných investičných plánov a investičných zámerov, v oblasti ekonomického modelovania investícií, ako aj hodnotenia ich efektívnosti a návratnosti. Ide o projekty typu novovybudovanej infraštruktúry (tzv. projekty na zelenej lúke), projekty v rámci existujúcej infraštruktúry, projekty rekonštrukcie a revitalizácie, projekty nákladových analýz a efektívnosti fungovania podniku v rôznych hospodárskych odvetviach a sektoroch (realitný trh, vodárenský sektor, odpadové hospodárstvo, cestovný ruch, kultúra, školstvo a vzdelávanie, zdravotníctvo a i.).

Urobte si kávu, sadnite si pohodlne do kresla a kontaktujte nás. Stres odhoďte, zbavte sa ho. Kontaktujte nás a my za vás, a zároveň s vami, vypracujeme komplexnú finančnú analýzu projektu, alebo finančnú analýzu zdravia podniku. Bez stresu.