Fondy a formy podpory v Programovom období 2014-2020

16.09.2013 / Regionálny rozvoj

V členských štátoch existujú výrazné rozdiely v štruktúre grantových zdrojov. Európská komisia v tejto súvislosti ponúka rôzne možnosti vykonávania politiky súdržnosti pre roky 2014-2020. Členské štáty a riadiace orgány si z nich môžu vybrať najvhodnejšie riešenie.

Politika súdržnosti môže podporovať:

 • Finančné nástroje zriadené na úrovni EÚ a riadené Komisiou v súlade s rozpočtovým nariadením (priame riadenie). Patria sem napr. Komunitárne programy, Makroregionálne stratégie, Iniciatívy EK
 • Finančné nástroje zriadené na vnútroštátnej/regionálnej úrovni a vedené v súlade s návrhom nariadenia o spoločných ustanoveniach a súvisiacimi sekundárnymi právnymi predpismi (spoločné riadenie). Radia sa sem napr. Operačné programy, Programy cezhraničnej spolupráce
 • Finančné nástroje pozostávajúce výlučne z pôžičiek alebo záruk môžu zavádzať priamo samotné riadiace orgány. V takýchto prípadoch dostanú riadiace orgány náhradu na základe skutočne poskytnutých pôžičiek alebo súm záruk zablokovaných pre nové pôžičky, avšak bez možnosti uplatňovať si náklady alebo poplatky za riadenie voči fondom SSR.

Tieto finančné nástroje budú financované prostredníctvom piatich fondov:

 • Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) sa zameriava na posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Európskej únii odstraňovaním nerovností medzi regiónmi.
 • Európsky sociálny fond (ESF) prispieva k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a je hlavným nástrojom investície do ľudí.
 • Kohézny fond pomáha členským štátom s hrubým národným dôchodkom (HND) menším než 90 % priemeru EÚ-27 na obyvateľa,  investovať do transeurópskych dopravných sietí (TEN-T) a životného prostredia.
 • Poslaním Európskeho poľnohospodárskeho fondu zameraného na rozvoj vidieka (EPFRV) je prispievať k podpore trvalo udržateľného rozvoja vidieka  celej EÚ spôsobom, ktorý dopĺňa politiku podpory trhu a príjmov Spoločnej poľnohospodárskej politiky (I. pilier SPP),ďalej politiku súdržnosti a spoločnú politiku  rybného hospodárstva.
 • Európsky fond pre námorníctvo a rybné hospodárstvo (EFRNH) je nový fond EÚ navrhnutý pre politiky v oblasti námorných otázok a rybného hospodárstva na obdobie rokov 2014 – 2020.

Nové programové obdobie 2014-2020 a štrukturálne fondy na Slovensku

Štruktúra a alokácie operačných programov:

Zdroj: CKO, Návrh Partnerskej dohody 2014-2020


Navrhované zmeny v implementácií ŠF:

 • prepojenie alokácie eurofondov s cieľmi „stratégia Európa 2020“
 • prizvanie členských štátov k podpisovaniu partnerských zmlúv, ktoré by mali korešpondovať s Národným programom reforiem
 • zameranie sa na menší počet tematických priorít (prejaví sa to v menšom počte operačných programov)
 • podmienenie vyplácania eurofondov (dohoda medzi Komisiou a členským štátom na špecifických podmienkach - od ich splnenia bude závisieť vyplácanie eurofondov)
 • odmeňovanie štátov, ktoré najlepšie splnia stanovené ciele (míľniky)
 • rozsiahlejšie monitorovanie a vyhodnocovanie na základe merateľných cieľov a indikátorov
 • posilnenie územného rozmeru (väčšie zapojenie miest a regiónov)
 • posilnenie partnerstiev (zapojenie miestnych a regionálnych hráčov, sociálnych partnerov aj do implementácie operačných programov)

Chcete čítať viac? kliknete tu.