Najčastejšie otázky k Výzve na nákup inovatívnych a vyspelých technológií z OP KaHR

13.08.2013 / Regionálny rozvoj

1. Je oprávneným žiadateľom podnik, ktorý v rámci svojej činnosti vykonáva aj prvovýrobu primárnych produktov?


Oprávneným žiadateľom môže byť v tomto prípade aj podnik, ktorý vo svojej činnosti vykonáva výrobu prvotných poľnohospodárskych  produktov. Zameranie projektu (výrobné činnosti vykonávané na obstaranej technológii z nenávratného finančného príspevku), ale musia súvisieť výlučne s ďalším spracovaním primárneho výrobku. Za oprávnené sa teda budú považovať tie projektové zámery, ktoré budú riešiť ďalšie (druhotné) spracovanie, resp. marketing poľnohospodárskych produktov, s výnimkou prípadov kedy:

  •  je výška požadovanej pomoci (nenávratný finančný príspevok) stanovená na základe množstva alebo ceny takýchto výrobkov nakupovaných od prvovýrobcov
  •  je pomoc podmienená tým, že má byť čiastočne alebo úplne postúpená prvovýrobcom (pomoc je spojená s povinnosťou spracovateľského podniku rozdeliť si ju s prvovýrobcami)

Do opisu projektu (kapitola 7) sa preto odporúča jasne a zreteľne oddeliť činnosti ďalšieho „druhotného“ spracovania poľnohospodárskych výrobkov (ktoré budú realizované na obstaranej technológii z projektu) od činností prvovýroby.
 

2. Je možné rozmiestniť obstarávané technológie príp. zariadenia v rámci projektu, do dvoch a viacerých rôznych výrobných hál?

Áno, pokiaľ sú tieto haly súčasťou jedného podnikového areálu, resp. stoja na susediacich pozemkoch/parcelách.

 
3. Sú oprávnené výdavky vynaložené na výstavbu nových priestorov, príp. stavebné úpravy v súvislosti s umiestnením novej technológie zakúpenej v rámci výzvy KaHR-111SP-1201?
Výdavky vynaložené na stavebné úpravy, resp. výstavbu nových priestorov sú v rámci aktuálnej výzvy považované za neoprávnené.

4. Kedy môže žiadateľ uhradiť prvé výdavky súvisiace s realizáciu projektu?
Výdavky sa stávajú oprávnenými a teda je ich možné uhradiť odo dňa uzávierky výzvy.  V prípade oprávnených výdavkov však platí podmienka, že pred uzavretím Zmluvy o dielo/Kúpnej zmluvy s dodávateľom, je každý žiadateľ povinný uskutočniť verejné obstarávania na obstaranie technológie zahrnutej v projekte. Úhrada výdavkov zároveň nemôže byť uskutočnená skôr, ako vstúpi do platnosti zmluva žiadateľa s dodávateľom – víťazom verejného obstarávania. Verejné obstarávanie je možné vyhlásiť až odo dňa uzávierky výzvy.

5. Kedy môže byť vyplatené NFP prijímateľovi?
Prijímateľ nenávratného finančného príspevku po úhrade faktúr od dodávateľa predloží na príslušný Riadiaci/Sprostredkovateľský orgán (RO/SORO) žiadosť o platbu - refundácia s uvedením celkovej výšky oprávnených výdavkov a výšky nenávratného finančného príspevku (stanovuje sa podľa intenzity pomoci z oprávnených výdavkov projektu). Výdavky zahrnuté v žiadosti o platbu musia spĺňať všetky podmienky oprávnenosti  vynaložených výdavkov. Najskorší možný termín vyplatenia pomoci je po kontrole postupov a princípov verejného obstarávania, pokiaľ bude skonštatované zo strany RO/SORO, že nedošlo k porušeniu príslušnej legislatívy a ostatných podmienok vzťahujúcich sa k verejnému obstarávaniu. .

6. V rámci predmetu zákazky bude žiadateľ obstarávať 4 strojné zariadenia (4 logické celky). Ako sa bude realizovať verejné obstarávanie? Bude ho potrebné rozdeliť na 4 verejné obstarávania (keďže dodávateľmi rôznych celkov môžu byt aj rôzne firmy a celky sa musia vyhodnocovať podľa najnižšej ceny samostatne), alebo sa uskutoční jedno verejné obstarávanie na 4 rôzne predmety zákazky?
Vzhľadom na formuláciu  zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení neskorších zákonov, kde §5 ods.12 hovorí: „Zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákazky podľa tohto zákona.“ nie je potrebné, ani vhodné predmet zákazky rozdeliť do viacerých verejných obstarávaní. Vo všeobecnosti platí pri vykonávaní VO podmienka, že predmetom jeho technickej špecifikácie musia byť rovnaké logické celky, na aké bol robený prieskum trhu. Oproti prieskumu trhu žiadateľ pri VO nemusí použiť hodnotiace kritérium „najnižšia cena“, ale v súlade zo zákonom môže použiť aj kritérium“ ekonomicky najvýhodnejšia ponuka“. Predpokladaná hodnota zákazky sa určí ako súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí zákazky (všetkých logických celkov).


7. Aké doklady predkladá žiadateľ v rámci prílohy č. 11 v prípade, ak budovu v ktorej bude projekt realizovať má v prenájme, pričom pozemky pod budovou v prenájme od ich vlastníka/-kov nemá. Postačuje v tomto prípade ak predloží LV vlastníka nehnuteľnosti a nájomnú zmluvu na budovu s vlastníkom nehnuteľnosti a katastrálnu mapu?
Vlastnícke vzťahy sa v takýchto prípadoch posudzujú podľa toho, kde sa bude nachádzať predmet projektu. V prípade, že obstaraná technológia bude umiestnená v hale, ktorú žiadateľ vlastní, resp. má s jej majiteľom podpísanú zmluvu o prenájme, môže žiadateľ projekt realizovať aj v prípade, že nemá vysporiadané vzťahy ku pozemkom, na ktorých hala stojí. V takom prípade teda stačí predloženie listu vlastníctva/nájomnej zmluvy min. na 10 rokov k predmetnej hale.
V prípade, že bude predmet projektu umiestnený na pozemku mimo budov (napr. betonárka), je potrebné, aby mal žiadateľ vysporiadané vlastnícke vzťahy k predmetnému pozemku (mal k dispozícii list vlastníctva/nájomnú zmluvu min. na 10 rokov).

Výdavky spĺňajúce podmienky oprávnenosti:

  • Bezprostredne súvisia s realizáciou oprávneného projektu a aktivitami,
  • Vznikli v čase od začatia do ukončenia prác na projekte a v súvislosti s projektom,
  • Sú vzhľadom na všetky okolnosti reálne, správne, aktuálne a navzájom sa neprekrývajú,
  • Sú preukázateľné originálmi účtovných dokladov a sprievodnou dokumentáciou,
  • Sú uvedené v zmluve o poskytnutí NFP v znení platných dodatkov
  • Musia splńať princípy hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti