Priority nového programového obdobia 2014 – 2020 pre malých a stredných podnikateľov

19.11.2014 / Regionálny rozvoj

S príchodom nového programového obdobia sa opäť otvárajú široké možnosti financovania rôznych aktivít. Nastal teda čas, aby ste si začali plánovať svoje priority rozvoja na nasledujúcich sedem rokov. Čo môžete od nového programového obdobia očakávať a od čoho sa môžete odraziť, sa dočítate v nasledujúcich riadkoch.

Čo nás čaká v programovom období 2014 – 2020?

Na základe vyhodnotenia obdobia 2007 – 2013 sa zadefinovalo viacero prístupov, z ktorých najdôležitejšie z pohľadu  žiadateľa sú princíp doplnkovosti a viacfondový prístup. Z pohľadu doplnkovosti je potrebné si uvedomiť, že fondy EÚ nenahrádzajú úverový mechanizmus. Sú predovšetkým využiteľné na také aktivity, na ktoré nie je možné čerpať komerčné úvery, resp. na financovanie aktivít, ktoré nie sú kľúčovými aktivitami spoločnosti a v prípade neúspešnosti žiadosti o NFP neohrozia fungovanie vašej spoločnosti. Viacfondový prístup vám umožní prístup k financovaniu aktivít cez viaceré fondy.

Operačné programy pre nové programové obdobie:

  • Efektívna verejná správa
  • Integrovaná infraštruktúra
  • Kvalita životného prostredia
  • Ľudské zdroje
  • Výskum a Inovácie
  • Integrovaný regionálny operačný program

Operačné programy relevantné pre MSP:

  • Operačný program Kvalita životného prostredia
  • Operačný program Výskum a Inovácie
  • Integrovaný regionálny operačný program (IROP)

Programy cezhraničnej spolupráce sú ďalším zdrojom, ktorý môžete využiť na financovanie rozvojových aktivít vašich podnikov.

A čo nám prinieslo programové obdobie 2007 – 2013?

Programové obdobie 2007 – 2013 je prvým obdobím s možnosťou využívania fondov EÚ počas celého jeho trvania. Pripravili sme z neho prehľad relevantný pre malé a stredné podniky (MSP):

V programovom období  2007 – 2013 ste mali možnosť čerpať z 10 operačných programov (OP). Celková alokácia predstavovala viac ako 11,4 miliárd eur.
Do konca mája 2014 bolo vyhlásených celkovo 601 výziev v pôsobnosti všetkých ministerstiev a implementačných agentúr. Z toho 77 výziev bolo nerealizovaných a 524 bolo úspešne zrealizovaných a ukončených.

Viac informácií o minulom i novom programovom období nájdete tu.