Projektové riadenie šité na mieru

09.06.2015 / Regionálny rozvoj

Skvalitnenie a rozšírenie separovaného zberu v Šahách

To, čo sa zdalo na začiatku nedosiahnuteľné, sa stalo realitou. Projekt bol pre nás inšpiráciou a výzvou zároveň. Všetci sme vedeli, že jeho dotiahnutím do úspešného konca, prispejeme k čistejšiemu prostrediu v meste.

Mesto Šahy sa zúčastnilo výzvy v rámci Operačného programu Životné prostredie pre prioritnú os Odpadové hospodárstvo. Centire úspešne vyhralo vyhlásenú súťaž o riadenie projektu a naštartovalo projekt úvodným stretnutím s mestom a verejným obstarávateľom. Projekt, ktorý mal pôvodne trvať 10 mesiacov, však bolo nakoniec potrebné zrealizovať v skrátenej dobe len 2 mesiacov.

1. Čo zahŕňala príprava projektu?

Definovanie hlavných cieľov:

  • Zvýšiť množstvo vyseparovaného odpadu v meste Šahy
  • Zlepšiť infraštruktúru odpadového hospodárstva
  • Motivovať občanov separovať odpad

Definovanie účelu projektu:

  • Pred realizáciou projektu mesto Šahy vyseparovalo 106,58  t odpadu ročne   ( r. 2010)
  • Po realizácii sa predpokladá vyseparovať  309,25 t ročne ( r. 2014)

2. Verejné  obstarávanie

Po tom, čo bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok riadiacim orgánom Ministerstva Životného prostredia, mohli sme pristúpiť k verejnému obstarávaniu jednotlivých aktivít. Mesto Šahy uzatvorilo Mandátnu zmluvu, ktorej predmetom bolo obstaranie:

  • stavebných prác,
  • riadenie projektu,
  • zberných nádob,
  • nákladných vozidiel,
  • informačnej kampane.

Mesto však dvakrát dostalo stanovisko, v ktorom riadiaci orgán Ministerstva životného prostredia odporučil vyhlásiť verejné obstarávanie opätovne. Zakaždým sme podali žiadosť o zmenu harmonogramu, ktorá povoľuje predĺženie projektu. Táto časová strata mala za následok skrátenú dobu pre realizáciu projektu.

3. Financovanie projektu

Keďže mesto nemalo vlastné finančné prostriedky a nebolo možné, aby sa zadlžilo, bolo potrebné projekt pokryť predfinancovaním, čo znamená, že mesto po zaevidovaní faktúry od dodávateľa v lehote splatnosti predloží celú výšku faktúry riadiacemu orgánu a následne riadiaci orgán faktúru preplatí. Podmienkou však bolo, aby mesto poskytlo z každej preplatenej faktúry  riadiacim orgánom 5 % z  vlastných zdrojov. Na výslednú sumu spolufinancovania mesto získalo úver na kapitálové výdavky. Úverovanie len kapitálových výdavkov nie je zo strany banky bežnou záležitosťou, a preto bolo potrebné zohľadniť to pri finančnom plánovaní rozpočtu.

4. Implementácia projektu

Kvôli skrátenej dobe pre realizáciu projektu bolo potrebné presne naplánovať a načasovať dodanie tovarov. V prvom rade sme zabezpečili dodanie 125 zberných nádob a 2 zberných vozidiel. Súčasne musela byť dodržaná podmienka projektu, a to označenie nákupného tovaru nálepkami Európskej únie. Až potom nasledovala najzložitejšia časť, ktorou bola stavba 25 kontajnerových stanovíšť na sídliskách.
Počas implementácie bolo zároveň treba pamätať na predkladanie monitorovacích správ v plánovanom termíne.

5. Ukončenie projektu

Podaniu záverečnej žiadosti o platbu predchádzalo poistenie obstaraných vozidiel, umiestnenie nádob na svoje miesta a  osveta obyvateľstva o  separovaní odpadu. Zodpovedným a trpezlivým prístupom mestského úradu v Šahách, ale aj prístupom dodávateľov sme dokázali projekt načas ukončiť.

6. Následné monitorovanie projektu

Projekt je nutné následne monitorovať, a to raz ročne v podobe tzv. následných monitorovacích správ. Tieto následné monitorovacie správy sa predkladajú raz ročne riadiacemu orgánu po dobu 5 rokov. Administratíva správ je v porovnaní s predošlou administratívou jednoduchá i časovo nenáročná, netreba ju však podceniť.

Šiť na mieru sa oplatilo

Vzhľadom  na veľký  počet rôznorodých aktivít projektu, finančné obmedzenie obce a časovú náročnosť spôsobenú opakovaným verejným obstarávaním, bolo nutné projektové riadenie „ušiť na mieru“. Vďaka detailnému naplánovaniu aktivít a striktnému dodržiavaniu časového plánu sme pre projekt získali potrebnú finančnú podporu a úspešne ho zrealizovali.

Tu nájdete celý článok Projektové riadenie šité na mieru.