S ukončením programového obdobia 2007 - 2013 sa povinnosti nekončia

09.07.2014 / Regionálny rozvoj

Druhé programové obdobie na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu určeného na roky 2007 – 2013 sa končí.

Európska únia však povoľuje dokončenie projektov a čerpanie finančných prostiredkov ešte ďalšie dva roky podľa pravidla „N+2“ resp. „N+3“ (do dvoch/resp. troch rokov po skončení príslušného roka N).

Pre Slovensko bola schválená výnimka na čerpanie finančných záväzkov za roky 2011 a 2012 o rok dlhšie, teda tri namiesto dvoch rokov. V niektorých médiách bola mylne uverejnená informácia, že sa môžu čerpať finančné prostriedky do roku 2016. Výnimka predĺženia o jeden rok sa netýka roku 2013. Tu zostáva platný dvojročný interval na čerpanie výdavkov. V roku 2015 tak bude vytvorený veľký tlak na čerpanie finančných prostriedkov, nakoľko budú musieť byť splnené záväzky za dva roky – rok 2012 a 2013.

V súčasnosti je stále možné predkladať projekty cez aktuálne vyhlásené výzvy, najmä cez Regionálny operačný program, Operačný program Životné prostredie a Program rozvoja vidieka. Pri ich predložení je potrebné zvážiť, či je možné zrealizovať všetky aktivity a predložiť záverečné žiadosti o platbu v súlade s termínmi určenými príslušným Riadiacim orgánom.

Nezabúdajte na riziká
V prípade, že je projekt predložený a úspešný, je potrebné prehodnotiť plnenie časového harmonogramu aj pri podpise Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. V minulosti sa často stávalo, že sa neprimerane predĺžil čas na hodnotenie žiadostí a mohla  by nastať situácia, že sa ukončia aktivity a zrealizuje časť platieb až po oprávnenom období.

Termíny, na ktoré treba pamätať
Všetky projekty, vrátane zrealizovaných úhrad, je potrebné ukončiť do konca oprávneného termínu pre programové obdobie, najneskôr do 31.12.2015
Hraničné termíny podania posledných žiadostí o platbu zo strany prijímateľa:

  • predfinancovanie do 30.09.2015,
  • žiadosť o zálohovú platbu do 30.09.2015,
  • žiadosť o platbu (refundácia) do 31.01.2016.

Čítajte viac tu