Šanca pozitívne ovplyvniť svoje okolie

Spoločenské inovácie sú na Slovensku relatívne neznámy pojem. Zorganizovali sme preto workshop, kde odzneli novátorské myšlienky a inšpirácie zo sveta. Účastníci mali možnosť vypočuť si aj prednášky spíkrov zo think tank Young Foundation z Veľkej Británie – z krajiny s najprepracovanejším modelom fungovania spoločenských inovácií.

Na workshope odzneli rôzne pohľady na spoločenské inovácie

Globálny kontext
Rachel Schon, členka výskumného tímu Young Foundation, predstavila globálny kontext spoločenských inovácií. K tvorcom spoločenských inovácií vo svete patrí celý rad aktérov – od tvorcov politík, sociálnych investorov, korporácií, firiem so spoločensky prospešným podnikaním až po filantropov. Ako hlavné oblasti realizácie spoločenských inovácií sú zadefinované – vzdelanie, zamestnanosť, životné prostredie a klimatické zmeny, energetika, doprava a mobilita, zdravotníctvo a sociálna starostlivosť a chudoba a udržateľný rast.

Európsky kontext
Filippo Addarii, riaditeľ medzinárodnej stratégie v Young Foundation, predstavil prístup Európskej únie k spoločenským inováciám. Európska únia ich vníma ako podstatný nástroj na riešenie dôsledkov krízy. Má rozbehnutých niekoľko iniciatív a projektov pre podporu rozvoja spoločenských inovácií prostredníctvom finančnej podpory a vytvorenia fondov, rozvoja spoločenskej zodpovednosti podnikov či investovania so spoločenským dopadom. Filippo Addarii ako kľúčové pre budúcnosť zdôrazňuje vytvorenie súťaže nových nápadov či zadefinovanie nových podmienok pre financovanie a poskytnutie sociálnych služieb.

Slovenský kontext
Daniela Olejárová, partnerka spoločnosti Centire, predstavila slovenskému publiku základné aspekty spoločenských inovácií – od zadefinovania sociálnej ekonomiky, po rozdielne vnímanie sociálnych podnikov v slovenskom a európskom kontexte. Spoločenské (resp. sociálne) inovácie sú zadefinované ako prierezový cieľ a nástroj v operačných programoch Ľudské zdroje, Výskum a inovácie, Efektívna verejná správa a Integrovaný regionálny operačný program v aktuálnom programovom období 2014 – 2020.

Spoločenské inovácie v praxi

Oblasť vzdelávania
Spoločenské inovácie v oblasti vzdelávania sa stretávajú s bariérami pre investovanie – často chýba merateľný dopad inovácie, nedostatok marketingovej a distribučnej stratégie, nedostatok internej kapacity pre zavádzanie inovácií a možnosti ďalšieho rastu. The Young Foundation založilo v roku 2014 The Young Academy, ktorá má slúžiť pre inovátorov v ranom štádiu rozvoja a podporiť ich v snahe zmeniť súčasný systém. Poskytuje im tréning a podporu pre budovanie ich organizačnej kapacity, tvorbu biznis modelu a posilnenie ich spoločenského dopadu.

Formy finančnej podpory
Filippo Addarii prezentoval zaujímavý príklad Portugalska, ktoré zriadilo fond na podporu spoločenských inovácií. Fond disponuje prostriedkami vo výške 150 mil. eur zo štrukturálnych fondov EÚ a poskytuje prostriedky vo forme investícií, grantov, voucherov a dlhopisov. Ďalším príkladom je Program Civic Economy – New Investment Fund, ktorý je kofinancovaný vládou a samosprávami. V rámci svojich fondov podporuje rodinné firmy a mimovládne organizácie, ako aj platformy založené mestami, ktoré podporujú inkubáciu, akceleráciu a investovanie do spoločenských inovácií.

Systém investícií vo Veľkej Británii
Seva Phillips predstavil systém investícií do spoločenských inovácií vo Veľkej Británii. Ten je založený na grantoch, daroch, a v rámci spoločensky prospešných podnikov na kontraktoch za služby, poplatkoch a dotáciách prostredníctvom iných služieb. Pretrvávajúce dôsledky krízy a zavedené úsporné opatrenia však zmenili podmienky pre fungovanie tohto systému. V súčasnosti trh, ktorý by mal do roku 2017 dosiahnuť miliardu libier, v sebe kombinuje návratné financovanie a hlavný dôraz kladie na spoločenský dopad. Ako hlavné odporúčania boli prezentované potreba koordinačného zásahu zo strany vlády, ekosystém budovania kapacít a vytvorenie systému na zdieľanie skúseností.

Viac o inšpiratívnych príkladoch zo Slovenska sa dočítate v článku: Čo sú spoločenské inovácie?