Eurofondové minimum pre samosprávy

Pozývame vás na jednodňové školenie, kde získate cenné rady, tipy a triky pre proces realizácie eurofondových projektov a efektívne fungovanie samosprávy.

 

Obsah školenia:


1. Strategický kontext a programovanie na úrovni Európskej komisie a Slovenskej republiky

Politika súdržnosti Európskej komisie

 • Stručný popis politiky súdržnosti    
 • Programové obdobia
 • Spoločný strategický rámec (SSR)
 • Tematické priority SSR
 • Rozdelenie regiónov - menej rozvinuté a viac rozvinuté
 • Organizácie zapojené do implementácie programov – centrálny koordinačný orgán, riadiace orgány, sprostredkovateľské orgány a pod.
 • Spôsoby implementácie programov


Kľúčové dokumenty

 • Partnerská dohoda
 • Operačné programy
 • Riadiaca dokumentácia operačných programov
 • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
 • Projekt (vysvetlenie pojmu projekt)


2. Popis projektového cyklu a implementácia projektov

 • Investičné vs. neinvestičné projekty – hlavné rozdiely v projektovom cykle
 • Predinvestičná príprava – územné rozhodnutie, stavebné rozhodnutie, projektová dokumentácia
 • Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
 • Príprava a predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
 • Priebeh schvaľovacieho procesu
 • Implementácia schválených projektov – administratívna implementácia
 • Následné monitorovanie po ukončení projektu


3. Stručný popis možností financovania rozvojových zámerov v programovom období 2014-2020

 • Krátky prehľad možností financovania rozvojových zámerov miest a obcí zo zdrojov EŠIF
 • Iné externé možnosti financovania

 

Lektori

Maroš Janovič

Maroš Janovič

Maroš je súčasťou tímu grantového poradenstva, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti z projektového manažmentu. Široké portfólio projektov uskutočnených pod jeho vedením zahŕňa hlavne investičné projekty zamerané na občiansku infraštruktúru a vybavenosť, životné prostredie, kultúru, elektronizáciu služieb pre územné samosprávy a inovatívne technológie pre malé a stredné podniky. Jeho individuálny prístup ku špecifickým potrebám klienta priniesol výborné výsledky v získavaní podpory zo štrukturálnych fondov.

 
Miroslava Šrobárová

Miroslava Šrobárová

Mirka sa problematike štrukturálnych fondov venuje viac ako 11 rokov. Zameriava sa predovšetkým na zabezpečovanie riadenia projektov. Počas svojej kariéry zrealizovala veľké množstvo investičných a neinvestičných projektov pre klientov tak z verejnej, ako aj zo súkromnej oblasti. Jej hlavnou prioritou je, aby sa na ňu mohli klienti vždy s dôverou obrátiť pri riešení problémov.