Inovatívne vzdelávanie manažérov kultúrnych inštitúcií a centier na podporu podnikania je témou nového projektu. Všeobecným cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu kvality celoživotného vzdelávania, prehĺbeniu kvalifikácie a rozvoju kľúčových kompetencií v oblasti riadenia. Kľúčové oblasti, ktorými sa projekt zaoberá, rozvíjajú odbornú kvalifikáciu manažérov. Prostredníctvom projektového riadenia, riadenia organizácií a programov na rozvoj podnikania budú riadiaci pracovníci kultúrnych inštitúcií, alebo kreatívnych centier lepšie pripravení zvládnuť náročné výzvy riadenia inštitúcií.

Vzdelávacím projektom chceme prispieť k efektívnemu fungovaniu inštitúcií. Prostredníctvom cieleného vzdelávania budú manažéri pripravení strategicky riadiť organizáciu, nastaviť procesy, produkty, alebo marketing, či využívať ukazovatele v riadení.

Projektové riadenie pripraví inštitúcie na fungovanie na viac-zdrojovom princípe. Programy na rozvoj podnikania pomáhajú firmám vytvárať nové podnikateľské plány, alebo rozširovať podnikanie.

Projekt je realizovaný v dvoch hlavných aktivitách:

1. Vytváranie obsahu vzdelávacích programov - Riadenie organizácii a projektov v oblasti kultúry a Riadenie programov a projektov na rozvoj podnikania;

2. Realizácia vzdelávacích programov v praxi - dve opakovania novovytvorených vzdelávacích programov a získanie spätnej väzby od účastníkov.

Vzdelávacie aktivity budú prebiehať v Nitre a v Prešove. Hlavnými výstupmi pre účastníkov sú vzdelávacie materiály v tlačenej a digitálnej forme (e-learning).

 

Máte otázky k projektu Inovatívne vzdelávanie pre riadenie v oblasti kultúry a podnikania?

Viera Holešová
konzultant
Viera Holešová
Viera sa v spoločnosti Centire zameriava na projekty v oblasti inovácií vo vzdelávaní, strategického rozvoja verejných inštitúcií a systémov zavádzania kvality. Okrem nich sa zúčastňuje medzinárodných projektov a projektov zameraných na transfer inovácií na Slovensko. Pracovné skúsenosti získavala na pozíciách v štátnej správe, aj v súkromnom sektore, kde úspešne ukončila množstvo projektov. Pri projektoch sa sústreďuje na hľadanie efektívnych riešení, hodnotový prínos a zmysluplnosť zmien.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Typ projektu: dopytovo – orientovaný projekt

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán pre OP Ľudské zdroje

www.minedu.gov.sk

Novinky z projektu Inovatívne vzdelávanie pre riadenie v oblasti kultúry a podnikania