Riadenie organizačnej efektívnosti a kvality vo verejnej správe

Čo vám napadne ako prvé v súvislosti so slovom „verejná správa“? Skúsenosť hovorí, že veľmi často je to neochota, neefektívnosť či nekvalita.

Je možné aj na Slovensku zmeniť prístup, systém fungovania a kvalitu verejných inštitúcií? Ak sa to má udiať, je potrebné zaviesť zmeny na všetkých úrovniach organizácie, od stratégie až po rozvoj konkrétnych ľudí.

Verejné inštitúcie sú komplexné organizácie s celostnou agendou. Efektívne ich riadiť preto predstavuje skutočnú výzvu pre všetkých zúčastnených.

 

Ako na to?

 

Snažíme sa pomáhať verejným inštitúciám pri zavádzaní systémov pre riadenie kvality a riadenie procesov tak, aby to bolo v súlade s ich strategickými prioritami a smerovaním. Našu podporu poskytujeme na základe:

  • zabezpečenia úzkej komunikácie s manažmentom
  • zapojenia relevantných zainteresovaných strán (hlavne zamestnancov) do procesu
  • využívania moderných postupov v oblasti riadenia kvality, procesnej analýzy a procesného riadenia

 

Ak stojíte pred výzvou, ako zlepšiť fungovanie vašej organizácie, skontaktujte sa s nami.

Naše témy
  • Zavádzanie systému riadenia kvality vo verejnej správe
  • Realizácia analýzy a nastavenia procesov s ohľadom na zmeny vo fungovaní organizácie
  • Nastavenie modelu fungovania nových organizačných jednotiek
Využívané metodiky a nástroje
  • Model excelentnosti EFQM
  • Nástroje na analýzu procesov ARIS a Metasonic Suite
  • Metóda BMC (Business Model Canvas)