Príprava a realizácia projektov medzinárodnej spolupráce

Máte inovatívny nápad a/alebo zahraničných partnerov, s ktorými dlhodobo spolupracujete? Spolu dokážeme realizovať medzinárodné projekty a prinášať pozitívne zmeny do našich EÚ regiónov.

 

Medzinárodné programy

 

Medzinárodné programy podporujú cezhraničnú a nadnárodnú spoluprácu. Sú zamerané na inovácie v oblastiach ako veda a výskum, transfer technológií do praxe, manažment, kultúra či spoločenské vedy.

Zastrešíme koordináciu prípravy a realizácie medzinárodných projektov. Naši jazykovo zdatní odborníci vám pomôžu pri:

 • identifikácii možností pre financovanie vášho zámeru
 • presnejšom definovaní projektového zámeru
 • riadení celkového procesu prípravy
 • komunikácii s partnermi a riadiacimi agentúrami
 • vedení pracovných stretnutí s partnermi
 • vypracovaní projektovej žiadosti spolu s ďalšími potrebnými materiálmi

 

Pri príprave projektov využívame predovšetkým metodiku PCM (Cyklus projektového riadenia) a IPMA (metodiku Medzinárodnej asociácie projektového riadenia).

Ak vás zaujímajú nové možnosti v oblasti medzinárodnej a cezhraničnej spolupráce, skontaktujte sa s s nami a môžeme si dohodnúť individuálnu konzultáciu.

Programy, s ktorými máme skúsenosti

Komunitárne programy:

 • Horizont 2020 (7. RP v minulosti)
 • ERASMUS+
 • Európa pre občanov
 • Kreatívna Európa (Kultúra a MEDIA v minulosti)
 • Programy nadnárodnej spolupráce
 • Program Stredná Európa

Programy cezhraničnej spolupráce:

 • Interreg V-A SR – ČR
 • Interreg V-A SR – Maďarsko
 • Interreg V-A Poľsko – SR
 • Interreg V-A SR – Rakúsko
 • ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina
Naše témy
 • Intelektuálny kapitál
 • Finančné riadenie v samospráve
 • Na subjekt orientované riadenie podnikových procesov
 • Otvorené inovácie vo výrobe
 • Podpora podnikateľských zručností - enterpreneurship a intrapreneurship
Využívané metodiky
 • Cyklus projektového riadenia PCM
 • Metodika IPMA