Príprava a realizácia špecifických prieskumov a analýz

Potrebujete zistiť, ako vašu organizáciu vnímajú vaši klienti alebo zamestnanci? Chcete urobiť systémovú zmenu vo vašej organizácii a nie ste si istí, aký môže mať dopad? Vieme vám pomôcť pri zbere a spracovaní dát a vypracovaní analytických materiálov.

 

Postaráme sa o vaše dáta

 

Riadenie komplexných organizácií, predovšetkým vo verejnom sektore, si vyžaduje kvantum údajov. Nie vždy však dané inštitúcie disponujú dátami v požadovanej kvantite či kvalite. Navyše pri zavádzaní zmien alebo definovaní ďalšej stratégie je nevyhnutné poznať východiskový stav a identifikovať dopady zmeny.

Na základe našej expertízy a skúseností vám vieme pomôcť pri zbere a spracovaní dát od cieľových skupín. Pri prieskumoch využívame kvantitatívne (dotazníky) aj kvalitatívne metódy (fokusové skupiny, pološtruktúrované rozhovory).

Naše témy
  • Prieskum spokojnosti klientov a zamestnancov
  • Hodnotenie efektívnosti zavedenia systémových zmien (napr. profesionálna náhradná starostlivosť)
  • Hodnotenie efektívnosti fungovania vysokých škôl na Slovensku

 

Zabezpečíme analýzu zozbieraných dát na profesionálnej úrovni a vypracujeme komplexné analytické materiály v týchto oblastiach:

  • prieskum spokojnosti zákazníkov a zamestnancov
  • prieskum trhu – primárny aj sekundárny
  • analýza východiskovej situácie
  • hodnotenie efektívnosti fungovania alebo efektívnosti zavedených zmien

 

Ak stojíte pred dôležitými zmenami, ktoré vyžadujú komplexné informácie, ozvite sa nám.