Smart home pre seniorov

Popis oblasti pre inovácie

Mesto  Trenčín má množstvo povinností v oblasti týkajúcej sa občanov odkázaných na dlhodobú starostlivosť, bez ohľadu na stupeň tejto odkázanosti a na jej dôvody.
Mestu Trenčín veľmi záleží na zlepšovaní služieb v tejto oblasti. Jedným zo spôsobov ako služby zlepšovať, je nájsť spôsob ako do služieb implementovať technológie, ktoré sa využívajú v oblasti Smart City a Internet vecí.

Zjednodušene, ako využiť technológie postavené na čidlách, posielaní meraných dát, ich spracovania a následného využitia v prospech koncového zákazníka - pacienta/klienta zariadenia pre seniorov alebo pre dlhodobo chorých.

 

Mesto Trenčín hľadá

Cieľom zadania je nájť riešenie pre sledovanie pohybu a stavu klientov zariadenia tak, aby v prípade narušenia zadefinovaného štandardného stavu toho ktorého parametra, bola poslaná informácia, čo by malo vyvolať “záchrannú” reakciu  s výsledkom následnej podpory pre klienta (zdravotný či obdobný zásah).

  1. Inými slovami, je potrebné zadefinovať ktoré “parametre” by bolo vhodné ale aj technicky možné merať, samozrejme tak, aby nedochádzalo k obmedzovaniu pohybu klienta či kvality ich života.
  2. Následne je potrebné navrhnúť akými existujúcimi alebo inak dostupnými technickými prostriedkami by sa  zadefinované parametre merali, ako by sa marané dáta posielali do centrály, kde by sa spracovávali a vyhodnocovali.
  3. Základný cieľom je predísť prípadnému úmrtiu pri náhlom zhoršení stavu zdanlivo zdravého človeka vysokého veku pri prejavoch ako je strata  rovnováhy, pád, neprirodzené zvuky, strata vedomia a podobne.

 

Odmena

Nápady,  ktoré sa budú Mestu Trenčín najviac páčiť, získajú od zadávateľa dokument vyjadrujúci záujem mesta o spoluprácu so žiadateľom pre aktuálne vyhlásenú Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu malých a stredných podnikov pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách.

Výzva predstavuje jedinečnú príležitosť získať pre vlastníka víťazného riešenia zdroje pre aplikáciu jeho nápadu v praxi. V rámci dotácie sa poskytne 10 000 eur na štúdiu uskutočniteľnosti a 50 000 eur na testovanie a implementáciu riešenia v praxi (v tomto prípade je potrebné ďalších 50 000 zabezpečiť z iných zdrojov.) Viac informácii o dotačnej výzve: http://www.economy.gov.sk/uploads/files/NkhLBdXw.pdf

Mesto Trenčín zároveň bude hľadať ďalšie zdroje pre aplikáciu víťazného riešenia v praxi.

 

Prihlásenie do súťaže

Prihlásiť do súťaže sa môžete prostredníctvom e-mailu na lubomir.billy@centire.com.

V e-maile pošlite krátku prezentáciu a stručný opis navrhovaného riešenia.

Po uzavretí súťaže 10. júna vás pozveme na osobnú prezentáciu pred predstaviteľmi Mesta Trenčín.

 

Kontakt v prípade otázok

Máte záujem o bližšie informácie? Všetky vaše otázky vám zodpovie projektový manažér Ľubomír Billý
(lubomir.billy@centire.com / 0903 415 872)

 

Bližšie informácie o súťaži Ideas&Solutions

 

 

Pozrieť viac informácií o súťaži Ideas&Solutions

 


O meste Trečín

Mesto Trenčín je najmenšie krajské mesto Slovenska. Mesto je z hľadiska právneho subjektu samosprávou. Mesto je aktívne v rôznych kreatívnych a inovatívnych oblastiach, technológiách a procesoch.  Na území mesta, ale aj príslušného kraja má Mesto veľký záujem podporovať oblasti ako Smart City, Internet vecí a podobne a má ambíciu stať sa neoficiálnym aj oficiálnym koordinátorom príslušných aktivít (či už by išlo o komerčné alebo o nekomerčné aktivity v týchto oblastiach).

Máte otázky k projektu OPEN MAKER?

Ľubomír Billý
konzultant
Ľubomír Billý
Ľubomír sa venuje medzinárodným projektom a spoločenským inováciám od roku 2012. Má na starosti prípravu projektov z programov Horizont 2020 a Erasmus+. Najviac ho baví práca na inovatívnych projektoch, ktoré prinášajú na Slovensko nové myšlienky. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave absolvoval inžinierske a doktorandské štúdium, v rámci ktorého sa venoval problematike migrácie a fondov EÚ. Ďalšie skúsenosti získal počas študijných a výskumných pobytov v Lisabone, Viedni a Berlíne. Strávil tri týždne na stáži v Londýne v renomovanej organizácii Young Foundation zameranej na spoločenské inovácie.

​Mohlo by vás zaujímať o projekte OpenMaker

Projekt OpenMaker podporuje vytváranie partnerstiev a inovačných projektov medzi existujúcimi výrobnými firmami a kreatívnymi inovátormi  (po anglicky makers). Spoločná spolupráca môže byť prínosná pre obe strany. A navyše efekt ich spolupráce môže mať pozitívny vplyv na lokálnu ekonomiku a širšiu spoločnosť.

Inovatívny charakter projektu OpenMaker sa odráža aj v jeho aktivitách. Budovanie komunity zloženej z výrobných firiem a inovátorov prebieha súčasne v štyroch krajinách – na Slovensku, v Taliansku, v Spojenom kráľovstve a v Španielsku. Nadväzovanie kontaktov aj výskumná stránka projektu bude podporená digitálnou platformou, ktorá zvýši udržateľnosť projektu.

Projekt OpenMaker realizuje desať partnerov zo šiestich európskych krajín od novembra 2016 do októbra 2018 a je podporený v rámci programu Horizont 2020. Dlhodobou snahou Centire je sa zapájať do medzinárodných projektov a prinášať na Slovensko zaujímavé a inovatívne témy.

O projektových partneroch a realizácii projektu v ďalších krajinách sa dozviete na: www.sk.openmaker.eu