fbpx

Verejné obstarávanie

Aktuálna súťaž:

Predmet zákazky: Výskum konzultačných trendov v zahraničí

Dátum zverejnenia: 18. 1. 2021

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Obstarávateľ v zmysle § 8 ZVO:

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Centire, s.r.o.
Sídlo: Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava
Štatutárny zástupca: Renáta Kiselicová – konateľ
IČO: 36 866 857
DIČ: 2022966363
IČ DPH: SK2022966363

2. Predmet obstarávania:

Predmetom zákazy je dodanie písomného materiálu, ako výsledku výskumu, ktorý bude obsahovať informácie o súčasnom stave v oblasti consultingového priemyslu na vyspelých konzultačných trhov v USA, Európe a iných krajinách a definuje hlavné smery ďalšieho rozvoja so zameraním na tie z nich, ktoré uvažujú s využitím expertných systémov a otvorených dát v realizácii konzultačných procesov.
Kód CPV: 73000000-2 Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby

3. Predpokladaná hodnota zákazky:

36533,33 EUR bez DPH

4. Financovanie predmetu zákazky:

Operačný program integrovaná infraštruktúra
Názov projektu a číslo ITMS2014+: Business Roentgen, 313012T510
a vlastné zdroje Centire, s.r.o.

5. Lehota na predloženie ponuky:

25.1.2021 do 15:00 hod.

Viac informácií: