fbpx

Využitie dát v riadení

Zvyšujeme kvalitu manažérskych a podnikateľských rozhodnutí lepším zberom, spracovaním a vyhodnocovaním dát.

Lepšie dáta pre dobré rozhodnutia

Každé rozhodovanie v podnikaní a riadení obsahuje nejakú mieru rizika. Čím je rozhodovanie viac podporené dátami a informáciami, tým je istota v rozhodovaní väčšia. To platí na strategickej úrovni, ale aj na úrovni operatívnych rozhodnutí a automatizovaných riešení.

O akých dátach to hovoríme?

Informácie o vývoji finančných ukazovateľov spoločnosti, o vlastných projektoch a zákazkách, o zákazníkoch a obchode, dáta o konkurentoch, dodávateľoch, odberateľoch, trhu ako takom. Často ide o dáta, ktoré sa už niekde nachádzajú a treba ich len nájsť a upratať.

Správny výber ukazovateľov

Overujeme, či sú zhromažďované dáta tie správne. Veľakrát sa stáva, že firma sleduje 20 ukazovateľov, z ktorých ani jeden nie je relevantný pre rozhodnutia, ktoré manažér prijíma. Najprv teda riešime to, aby firma zhromažďovala tie správne dáta a vyhodnocovala správne ukazovatele.

Presnosť podľa účelu

Aké presné informácie vlastne organizácia potrebuje? Občas je možné nájsť jednoduchšie riešenie, ktoré je pre rozhodovanie rovnako dobré, ako iné – síce presnejšie, ale nákladnejšie – riešenie. Nákladnosť získavania dát má súvisieť s potenciálnou nákladnosťou rozhodnutí, ktoré sú s nimi spojené.

Získavanie informácií

Ruka v ruke s výberom vhodných ukazovateľov ide technické riešenie zberu údajov. Dnešné technológie ponúkajú veľké množstvo riešení, od triviálnych po sofistikované. Vždy treba mať na pamäti účel a dnes už aj užívateľskú príjemnosť.

Spracovanie a vizualizácia

V súčasnosti zohráva veľkú rolu vizualizácia dát. Máme veľmi dobrú skúsenosť s nástrojom MS Power BI, ale aj s inými riešeniami napr. pre GIS.

Vyhodnotenie dát

Po prepojení a správnom zobrazení dát je potrebné ich správne interpretovať a naviazať na konkrétne aktivity organizácie. Je potrebné pozrieť sa na firemnú stratégiu, riadenie a ciele. Cenné závery je možné získať napr. prepojením získaných dát na obchodné ciele alebo obchodno-finančný plán.

Digitálna transformácia malých a stredných firiem

Kríza z jari 2020 spôsobená koronavírusom ukázala medzery, ktoré majú najmä malé firmy v spracovaní a vyhodnocovaní dát o ochode a zákazníkoch. Pomáhame im túto medzeru prekonať jednoduchými, ale účelnými riešeniami.

Projekt Otvorené stratégie

Naši konzultanti a analytici stáli ako partneri pri zrode a realizácii projektu OtvorenéStratégie.sk, ktorého ambíciou je vytvoriť odbornú digitálnu platformu pre regionálny rozvoj. V rámci projektu sú digitalizované vybrané časti strategických dokumentov miest a obcí, dolovaný a analyzovaný ich obsah, spracovaná centrálna on-line knižnica strategických dokumentov.

Projekt Business Roentgen

Naši experti realizujú v rámci OP Integrovaná infraštruktúra projekt Business Roentgen. Jeho výsledkom bude portál a aplikačné programové vybavenie, ktoré bude schopné pracovať s otvorenými dátamí, analyzovať ich, vyhodnocovať, vizualizovať, interpretovať a automatizovaným spôsobom poskytovať rady a odporúčania, ktoré budú mať charakter poradenských služieb. Hlavným konzumentom služieb budú malé a stredné podniky.

Poradíme vám:

Tamás Szőke

Tamás Szőke

partner, grantové poradenstvo a regionálny rozvoj

Novinky

Vybrané referencie