fbpx

Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí, ako premeniť teoretické vedomosti na praktické zručnosti priamo u zamestnávateľa. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa. Praktická príprava sa uskutočňuje v reálnych podmienkach na pracovisku firmy, čo je vždy záruka širšieho kvalitnejšieho rozvoja zručností jednotlivca.

O projekte


Naša spoločnosť sa v rámci národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie kvality a atraktivity OVP zapájala najmä do aktivít so zamestnávateľmi a žiakmi na základných školách. Výrazne sme prispeli svojimi aktivitami k tomu, aby sa o duálnom vzdelávaní dozvedelo čo najviac žiakov, ako aj ich rodičov. Na viac ako 800 základných školách sme prezentovali žiakom duálne vzdelávanie formou inovatívnej informačnej hodiny. Nezabudli sme pritom ani na rodičov, ktorí najviac ovplyvňujú výber strednej školy svojich detí. Organizovali sme súťaž pre žiakov a rodičov, ktorú sme vyhodnotili v júni 2021, ako aj sme aktívne prezentovali duál v médiách.

S veľkým záujmom na základných školách sa stretli aj exkurzie u zamestnávateľov zapojených do duálu. Počas fyzických exkurzií, ktorých sa stihlo zrealizovať 64, mohli žiaci osobne zažiť atmosféru výroby v rôznych odboroch. Po zmenách vyvolaných situáciou s Covid-19 sa formát exkurzií flexibilne zmenil na online. Renomovaní zamestnávatelia tak mali možnosť predstaviť svoju činnosť a fungovanie duálu oveľa širšiemu publiku, keď sa na 50-tich online exkurziách zúčastnilo až 4500 žiakov.

Veľká pozornosť v projekte bola venovaná aj zamestnávateľom, ktorých sme sprevádzali počas realizácie praktického vyučovania. Súčasťou bolo aj aktívne oslovovanie nových zamestnávateľov, so zameraním na vysvetľovanie fungovania systému duálneho vzdelávania, ako aj ich prepájania na príslušné stredné odborné školy.

Novou aktivitou vytvorenou v projekte bolo Talentcentrum, ktoré sa zameriava na kariérové smerovanie žiakov základných škôl. Žiaci získajú komplexné informácie a možnosti pre konkrétne odpovede na otázky, týkajúce sa ich predstáv o štúdiu a práci. Pre žiakov bol vytvorený komplexný program v centre orientácie v Nitre, v ktorom mali možnosť zistiť viac o svojich schopnostiach a zručnostiach a overiť si možné študijné a profesijné smerovanie.

Aj vďaka uvedeným aktivitám sa z duálneho vzdelávania stáva čoraz atraktívnejšia forma štúdia. K decembru 2020 študovalo v duáli vyše 6500 žiakov a celkový počet zamestnávateľov zapojených do systému duálneho vzdelávania dosiahol 1469.

Aktuality, informácie a aktivity nájde na https://dualvkocke.sk/.

Stránka projektu

www.dualvkocke.sk

Novinky