fbpx

Európske centrum digitálnych inovácií Bratislava

O projekte

Európske centrum digitálnych inovácií Bratislava („ECDI BA“) je konzorcium šiestich subjektov, ktoré budú spoločne poskytovať služby  v oblasti digitálnej transformácie a digitálnych inovácií pre MSP a verejný sektor v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Konzorcium ECDI BA združuje členov s bohatými skúsenosťami v jednotlivých skupinách aktivít popísaných v pracovnom dokumente EK. Jednotliví členovia už v súčasnosti poskytujú služby MSP a verejnému sektoru zamerané na experimentovanie a testovanie digitálnych inovácií (napríklad FABLAB), aby lepšie pochopili svoje príležitosti a návratnosť investícií. Ponúkajú tiež školenie a rozvoj zručností, podporu pri hľadaní grantov (portál Grantexpert) a investícií a prístup k inovačným ekosystémom. Z pohľadu obsahového konzorcium pokrýva celé spektrum činností v oblasti vysokovýkonných počítačov (HPC), kybernetickej bezpečnosti a umelej inteligencie (AI), súvisiacich pokročilých digitálnych zručností, ako aj digitálnych riešení / interoperability pre verejný sektor.

Členovia konzorcia:

  • Centire, s.r.o.
  • Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulta elektrotechniky a informatiky; Digitálny inovačný hub Science City
  • Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
  • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského
  • Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia

The European Digital Innovation Hub Bratislava („EDIH BA“) is a consortium of six entities that will jointly provide services in the field of digital transformation and digital innovation for SMEs and public entities in the creative and cultural industries. The EDIH BA consortium brings together members with rich experience in fostering innovation is SMEs. Individual members already provide SME and public sector services aimed at experimenting with and testing digital innovations (such as FABLAB) to better understand their opportunities and return on investment. They also offer training and skills development, support in finding grants (Grantexpert portal) and investment, and access to innovative ecosystems. In terms of content, the consortium covers the full range of activities in the areas of high-performance computing (HPC), cyber security and artificial intelligence (AI), related advanced digital skills, as well as digital solutions / interoperability for the public sector.

Riešite podobné problémy?
Dajte nám vedieť, radi Vám poradíme.