fbpx

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľom portálu Centire (https://www.centire.com/sk) je spoločnosť Centire s.r.o, so sídlom Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO: 36 866 857, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 63082/B (ďalej ako „Centire“).

Spoločnosť Centire vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky portálu Centire:

Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky stanovujú práva a povinnosti záujemcov a Centire ako poskytovateľa služieb v oblasti podnikateľského a grantového poradenstva, rovnako ako aj zásady zmluvných vzťahov, do ktorých uvedené osoby vstupujú, v súvislosti s používaním portálu Centire.

Centire má za cieľ prostredníctvom portálu Centire poskytovať záujemcom poradenské služby v oblasti regionálneho rozvoja, biznis poradenstva a spoločenských inovácií. Ďalej poskytuje záujemcom školenia v oblasti podnikateľského a grantového poradenstva v témach zverejnených podľa výberu Centire v Databáze školení a obchodné informácie v podobe služieb E-Book a Newsletter. Záujemcovi je umožnené prostredníctvom portálu vyhľadať aktuálnu ponuku školení a prihlásiť sa do niektorého z ponúkaných školení a registrovať sa pre odber obchodných informácií v podobe služieb E-Book a Newsletter.

Platobné transakcie medzi záujemcom a Centire sú zabezpečované prostredníctvom systému platieb vopred na účet Centire.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre všetkých užívateľov portálu Centire. Pred prvým použitím portálu Centire je každý užívateľ povinný riadne sa oboznámiť s aktuálnym znením týchto Všeobecných obchodných podmienok, pričom použitím portálu vyjadruje, že tieto Všeobecné obchodné podmienky akceptuje a zaväzuje sa nimi riadiť a tieto dodržiavať. Centire je oprávnená tieto Všeobecné obchodné podmienky meniť, pričom o prevedenej zmene informuje užívateľov portálu Centire s uverejnením oznámenia o zmene Všeobecných obchodných podmienok na portáli spolu s ich novým znením. Užívatelia portálu Centire sú povinní oboznámiť sa s týmto novým znením, pričom pokračovaním v používaní portálu aj po zmene znenia Všeobecných obchodných podmienok vyjadrujú užívatelia svoj súhlas s ich novým znením.

Vzájomné majetkové vzťahy záujemcov a Centire a iné právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s používaním portálu Centire sa v zmysle ustanovenia § 9 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom spravujú právom Slovenskej republiky. Všetky spory vznikajúce v súvislosti s používaním portálu Centire budú prednostne riešené mimosúdnou cestou a v prípade, že sa ich nepodarí vyriešiť touto formou, budú rozhodované pred miestne príslušnými súdmi Slovenskej republiky podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade, že niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok prestane byť z akéhokoľvek dôvodu platné, zostanú ostatné ustanovenia v platnosti a na miesto neplatného ustanovenia sa použije ustanovenie zodpovedajúce zmyslu a účelu týchto Všeobecných obchodných podmienok, ktoré bude v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky boli vypracované v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. a s ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ktoré sa aplikujú na právne vzťahy vznikajúce pri používaní portálu Centire.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na portáli Centire.

Definície pojmov

Nižšie uvedené pojmy majú pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok nasledujúci význam:

Centire s.r.o., so sídlom Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO: 36 866 857, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 63082/B ako prevádzkovateľ portálu Centire (https://www.centire.com/sk) poskytuje záujemcom poradenské služby a školenia v oblasti podnikateľského a grantového poradenstva a súvisiace obchodné informácie v podobe služieb E-Book a Newsletter.

Portál je webstránka Centire (https://www.centire.com/sk).

VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú práva a povinnosti záujemcov a ich vzťahy s Centire.

Záujemca je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa registrovala v rámci portálu pre odber služieb E-Book alebo Newsletter, alebo fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa v predpísanej forme prihlási pre vybranú tému v rámci ponuky školení.

Užívateľ je vo všeobecnosti osoba, ktorá sa prihlási na portál bez ohľadu na to, či vykoná registráciu pre poskytované služby, alebo sa prihlási na niektorú tému v rámci ponuky školení, alebo nie.

Prihláška je vyplnenie predpísaného formulára záujemcom pre vybranú tému z Databázy školení.

Databáza školení je ponuka školení v oblasti podnikateľského a grantového poradenstva, ktorá je prostredníctvom portálu prezentovaná záujemcom.

Registrácia záujemcu je registrácia v rámci portálu pre poskytovanie služieb E-Book alebo Newsletter. Registrácia záujemcu sa vykoná na základe vyplnenia registračného formulára minimálne v rozsahu názvu spoločnosti, mena, priezviska a emailovej adresy kontaktnej osoby.

Cena je účastnícky poplatok za školenie jednej osoby vo vybranej téme. Cenu platí záujemca vopred na základe zálohovej faktúry.

Platba vopred je poplatok za školenie, ktorý je potrebné uhradiť vopred prevodom na nižšie uvedený účet. Platba musí byť prijatá na účet Centire s.r.o. najneskôr 2 pracovné dni pred konaním workshopu/školenia.

IBAN: SK2411000000002621251151
VS: den konania WS
ŠS: cislo projektu
KS: 0308

V prípade voľných miest bude možné uhradiť poplatok v hotovosti aj v deň konania školenia.

Účet Centire je transakčný účet spoločnosti Centire, na ktorý záujemca platí Cenu.

Zálohová faktúra je faktúra, ktorou Centire preddavkovo účtuje záujemcovi zaplatenie Ceny. Zúčtovanie preddavku sa vykoná riadnou zúčtovacou faktúrou podľa platných právnych predpisov.

Potvrdenie je elektronická správa (e-mail) zaslaná záujemcovi o prijatí platby za školenie/workshop.

Reklamácia je úkon reklamácie poskytnutia služby školenia pre prípad, že služba nebola poskytnutá riadne alebo včas.

Reklamačná lehota je sedem kalendárnych dní odo dňa poskytnutia príslušnej služby. Reklamáciu služby je potrebné uplatniť v reklamačnej lehote na základe reklamácie adresovanej Centire, v ktorej záujemca riadne popíše vytýkané vady poskytnutej služby. V prípade nedodržania reklamačnej lehoty Centire reklamáciu neakceptuje a možnosť reklamácie príslušnej služby zaniká.

Vybavenie reklamácie vykoná Centire. Lehota na vybavenie reklamácie poskytnutej služby je stanovená na desať pracovných dní od obdržania reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie je Centire povinná oznámiť výsledok reklamácie záujemcovi. V prípade uznania reklamácie má záujemca primárne nárok na zľavu z ceny predmetnej služby. V prípade, že Centire posúdi reklamáciu služby ako neoprávnenú, Centire reklamáciu odmietne, čím sa reklamácie považuje za vybavenú.