fbpx

Zásady ochrany osobných údajov

Úvodné ustanovenia

Zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ“) obsahujú bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci portálu Centire (https://www.centire.com/sk), a pri realizácii služieb objednávaných prostredníctvom portálu, o právach osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané, a o zodpovedajúcich povinnostiach a postupoch Centire s. r. o. ako prevádzkovateľa portálu.

Definície pojmov obsiahnuté vo Všeobecných obchodných podmienkach sa aplikujú v rovnakom rozsahu aj na tieto ZOOÚ, a to pokiaľ v týchto ZOOÚ nie je výslovne stanovené inak.

Centire je oprávnená tieto ZOOÚ meniť, pričom o prevedenej zmene informuje užívateľov portálu uverejnením oznámenia o zmene ZOOÚ na portáli spolu s ich novým znením. Užívatelia portálu sú povinní oboznámiť sa s týmto novým znením.

Tieto ZOOÚ nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na portáli.

Definície pojmov

Zásady ochrany osobných údajov (ZOOÚ) definujú všeobecné pojmy a pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré aplikuje obchodná spoločnosť Centire s. r. o., so sídlom Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO: 36 866 857, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 63082/B (ďalej ako „Centire“), pri spracúvaní osobných údajov užívateľov portálu Centire (https://www.centire.com/sk), a ďalej pri spracúvaní osobných údajov objednávateľov služieb Centire.

Centire je prevádzkovateľom portálu, dodávateľom poradenských služieb, organizátorom školení a iných aktivít v oblasti podnikateľského a grantového poradenstva, a zároveň prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a GDPR. Centire využíva pri spracúvaní osobných údajov aj služby a nástroje, predovšetkým software, sprostredkovateľov, ktorí sú bližšie identifikovaní ďalej v týchto ZOOÚ.

Užívateľ portálu (a služieb Centire) je každá fyzická osoba, ktorá poskytla svoje osobné údaje pri vyplnení predpísaného formulára na portáli alebo poskytla svoje osobné údaje spoločnosti Centire iným spôsobom (napr. v rámci jej účasti na školení) za účelom používania portálu alebo objednávania služieb Centire.

Ochrana osobných údajov je súhrn technických, organizačných a personálnych opatrení, ktoré Centire ako prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov, prijal za účelom bezpečného spracúvania osobných údajov užívateľov portálu a iných (vrátane off-line) služieb Centire.

GDPR je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré sa aplikuje na spracúvanie osobných údajov v rámci EÚ, vrátane Slovenskej republiky.

Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorým sa popri GDPR riadi spracúvanie osobných údajov v Slovenskej republike. Centire spracúva osobné údaje užívateľov portálu a iných služieb Centire spôsobom ustanoveným zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a v ich medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd užívateľov, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.

Osobné údaje sú údaje týkajúce sa fyzickej osoby ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, cookies alebo online identifikátor (ďalej len „“).

Informácie o spracúvaní OÚ

Užívateľovi, ktorého osobné údaje Centire spracúva, náležia práva dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sú upravené najmä v § 19 – § 28 tohto zákona (a ďalej v GDPR). Práva dotknutej osoby tvoria predovšetkým tieto okruhy práv, ktoré si užívateľ môže uplatniť voči Centire:

a. Právo na poskytnutie informácií o spracúvaní OÚ, ktoré spočíva v zodpovedajúcej povinnosti Centire poskytnúť pri získavaní OÚ dotknutej osobe bližšie informácie o ich spracúvaní, v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov.
b. Právo na prístup k spracúvaným OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať Centire o vydanie potvrdenia o tom, že sú o danej dotknutej osobe spracúvané OÚ, v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov.
c. Právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať Centire, aby bez zbytočného odkladu vykonal opravu spracúvaných OÚ týkajúcich sa danej dotknutej osoby, vymazanie týchto OÚ alebo obmedzenie spracúvania týchto OÚ, v rozsahu a z dôvodov stanovených zákonom o ochrane osobných údajov.
d. Právo na prenosnosť OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať Centire o odovzdanie OÚ spracúvaných o danej dotknutej osobe v štruktúrovanej podobe a prenesenie týchto údajov k inému prevádzkovateľovi spracúvania OÚ, ak je to technicky možné.
e. Právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré spočíva v možnosti namietať voči Centire spracúvanie tých OÚ, ktoré sú spracúvané na základe nevyhnutného oprávneného záujmu (právny základ). Pokiaľ Centire nepreukáže nevyhnutný oprávnený záujem na spracúvaní, nesmie OÚ namietajúcej osoby ďalej spracúvať na daný účel.
f. Právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré spočíva v možnosti namietať voči Centire spracúvanie tých OÚ, ktoré sú spracúvané na účel priameho marketingu vrátane profilovania. Pokiaľ dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ na účely priameho marketingu, nesmie Centire ďalej spracúvať OÚ namietajúcej osoby na tento účel.

Vyššie uvedené práva si užívateľ môže uplatniť formou písomnej žiadosti adresovanej Centire, prostredníctvom e-mailu (alebo automatizovanej odpovede vo forme opt-out v rámci e-mailu) alebo poštovej zásielky, prípadne telefonicky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na portále v sekcii Kontakt.

Účely spracúvania OÚ s určením právneho základu spracúvania OÚ, rozsahu spracúvaných OÚ, doby uchovávania OÚ, identifikáciou sprostredkovateľov/príjemcov OÚ sú nasledovné:

a. Objednávka školení

Centire spracúva OÚ na základe objednávky užívateľa (právny základ spracúvania: zmluva), a to v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, pracovné pozícia, sektor pôsobenia, e-mail, telefón, IP adresa, názov organizácie, fakturačné údaje.

Uvedené OÚ spracúva za účelom poskytnutia školení organizovaných Centire a zasielania informácií ohľadom poskytovaných školení.

Poskytnuté OÚ Centire ďalej spracúva za účelom zaradenia užívateľov do databázy užívateľov, ktorým Centire zasiela informácie o poskytovaných službách a o novinkách v oblasti grantového a podnikateľského poradenstva (priamy marketing). Právnym základom pre uvedené spracúvanie je nevyhnutný oprávnený záujem Centire.

Centire spracúva OÚ užívateľa po dobu realizácie objednávky až do uplynutia stanovenej reklamačnej lehoty, resp. až do okamihu oprávneného namietania spracúvania OÚ.

b. E-Book registrácia

Centire spracúva OÚ na základe súhlasu užívateľa, a to v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, IP adresa, názov organizácie.

Uvedené OÚ spracúva za účelom registrácie užívateľa pre zasielanie E-Booku Centire.

Zasielanie E-Booku je štandardne spoplatnené. Podmienkou zasielania E-Booku zdarma je poskytnutie OÚ zo strany užívateľa na účely priameho marketingu. Poskytnuté OÚ Centire následne spracúva za účelom zaradenia užívateľa do databázy užívateľov, ktorým Centire zasiela informácie o poskytovaných službách a o novinkách v oblasti grantového a podnikateľského poradenstva (priamy marketing). Právnym základom pre uvedené spracúvanie je súhlas užívateľa.

Užívateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu platnosti jeho registrácie, až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ na tento účel alebo oprávneného namietania spracúvania OÚ.

c. Newsletter registrácia

Centire spracúva OÚ na základe súhlasu užívateľa, a to v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, IP adresa, názov organizácie.

Uvedené OÚ spracúva za účelom registrácie užívateľa pre zasielanie špeciálneho informačného obsahu Centire (Newsletter).

Poskytnuté OÚ Centire ďalej spracúva za účelom zaradenia užívateľa do databázy užívateľov, ktorým Centire zasiela informácie o poskytovaných službách a o novinkách v oblasti grantového a podnikateľského poradenstva (priamy marketing). Právnym základom pre uvedené spracúvanie je nevyhnutný oprávnený záujem Centire.

Užívateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu platnosti jeho registrácie, až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ na tento účel alebo oprávneného namietania spracúvania OÚ.

d. Registrácia v rámci Projektu OpenMaker

Centire spracúva pri registrácii do projektu OÚ na základe súhlasu záujemcu, a to v nasledujúcom rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, IP adresa, názov organizácie, telefón, pracovná pozícia, sektor pôsobenia a typ účastníka.

Centire spracúva pri registrácii do na workshop v rámci projektu OÚ na základe súhlasu záujemcu, a to v nasledujúcom rozsahu: meno a priezvisko, fakturačné údaje, e-mail, telefón, IP adresa, názov organizácie, pracovná pozícia, sektor pôsobenia a typ účastníka.

Uvedené OÚ spracúva za účelom registrácie záujemcu v rámci Projektu OpenMaker, ktorému je následne sprístupnený ďalší obsah portálu a využívanie funkcií portálu.

Uvedené OÚ spracúva Centire ďalej ako sprostredkovateľ za účelom ich poskytnutia ostatným partnerom Projektu OpenMaker, ktoré poskytnuté OÚ ďalej spracúvajú ako prevádzkovatelia pre účely realizácie projektu OpenMaker. Jedná sa o tieto subjekty:

 • THE YOUNG FOUNDATION LBG
 • BOGAZICI UNIVERSITESI
 • SCUOLA IMT (ISTITUZIONI, MERCATI, TECNOLOGIE) ALTI STUDI DI LUCCA
 • LAMA DEVELOPMENT AND COOPERATION AGENCY SOCIETA COOPERATIVA
 • FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
 • CONSORZIO TOP-IX – TORINO E PIEMONTE EXCHANGE POINT
 • UNIVERSITAET ZUERICH
 • ACCORD HOUSING ASSOCIATION LIMITEDIPS
 • PLUSVALUE
 • THE BEAUTIFUL IDEAS CO
 • THE EUROPEAN COMMISSION

Záujemca udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu 5 rokov odo dňa ich poskytnutia resp. až do odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ na tento účel.

e. Registrácia uchádzača o študentskú stáž

Centire spracúva OÚ na základe súhlasu záujemcu, a to v nasledujúcom rozsahu: meno a priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, fotografia, e-mail, telefón, IP adresa, názov vysokej školy (prípadne iné osobné údaje uvedené záujemcom v životopise).

Uvedené OÚ spracúva za účelom zaradenia uchádzača do databázy uchádzačov o študentskú stáž a následného oslovovania v prípade výberového konania alebo ponuky stáže.

Záujemca udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu 3 rokov odo dňa ich poskytnutia resp. až do odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ na tento účel.

f. Profilovanie

Centire spracúva OÚ na základe súhlasu užívateľa, a to v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, kontaktná adresa (ulica, číslo domu, obec, PSČ), e-mailová adresa, telefonický kontakt.

Uvedené OÚ získava na základe vyplnenia príslušného formulára na portáli alebo v tlačenej podobe alebo vo forme on-line formulára zasielaného e-mailom a spracúva ich za účelom analýzy správania užívateľov a následného použitia výsledkov analýzy na selektívne oslovovanie užívateľov vo forme marketingových oznámení alebo obchodných ponúk Centire podľa ich konkrétnych osobných preferencií.

Profilovanie spočíva predovšetkým v monitorovaní správania užívateľov portálu, zhromažďovaní zvykov a záujmov užívateľov a ich následné selektívne oslovovanie na základe týchto informácií a ponúkanie produktov na mieru. Centire na základe aktivity užívateľov v rámci portálu získava potrebné informácie o charaktere a správaní užívateľov, pričom následne vytvára tieto špeciálne mailingové zoznamy:

 • podľa typu zakúpenej služby/ školení
 • podľa typu organizácie/sektorov
 • podľa typu – klient alebo potenciálny klient

Užívateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu platnosti jeho registrácie na portáli, až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ alebo oprávneného namietania spracúvania OÚ.

Centire spracúva na účely profilovania aj Cookies – malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) užívateľa počas používania portálu. Centire pomocou cookies skúma účinnosť webstránky a správanie užívateľov. Cookies vo všeobecnosti neobsahujú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých fyzických osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení užívateľa aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookies. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve webstránky portálu. Informácie, ktoré Centire zhromažďuje prostredníctvom webstránky portálu, zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej sa užívateľ pripojil na portál, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia. Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Adwords. Tieto cookies je možné vypnúť v účte Google. Samotný počítač je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal, avšak v takom prípade je možné, že niektoré funkcie portálu nebudú prístupné. Viac informácií o fungovaní cookies môžete nájsť napr. na: http://www.youronlinechoices.com/sk/.

Spracovateľské nástroje sprostredkovateľov (predovšetkým on-line aplikácie, software), ktoré Centire používa pri spracúvaní OÚ užívateľov:

Facebook: GDPR: https://www.facebook.com/business/gdpr#Smluvn%C3%AD-podm%C3%ADnky-pro-inzerenty
Google analytics: https://www.google.com/analytics/terms/sk.html
Google tag manager: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/
Google adwords: https://adwords.googleblog.com/2018/03/changes-to-our-ad-policies-to-comply-with-the-GDPR.html
Getsite control: https://getsitecontrol.com/blog/getting-ready-gdpr/
Push crew: https://pushcrew.com/privacy-policy/gdpr-security-compliance/
Mailchimp: https://kb.mailchimp.com/accounts/management/about-the-general-data-protection-regulation

Záverečné ustanovenia

Používanie portálu a služieb Centire a s tým súvisiace poskytovanie OÚ je dobrovoľné. Centire získava OÚ užívateľov iba v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na riadne zabezpečovanie služieb. Následkom neposkytnutia OÚ je nemožnosť využívania služieb resp. funkcionalít portálu v ich plnom rozsahu.

Pokiaľ Centire spracúva osobné údaje užívateľa na základe jeho súhlasu, má užívateľ právo kedykoľvek a bezplatne tento súhlas odvolať – tzn. aj pred skončením platnosti jeho udelenia. Odvolanie súhlasu vykoná užívateľ formou písomného odvolania adresovaného Centire, prostredníctvom e-mailu (alebo automatizovanej odpovede vo forme opt-out v rámci e-mailu) alebo poštovej zásielky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na portáli v sekcii Kontakt.

Odhlásenie sa z odberu e-mailov

vykoná užívateľ odkliknutím možnosti odhlásenia sa v rámci zaslaného e-mailu.

Pokiaľ Centire spracúva osobné údaje užívateľa na základe svojho nevyhnutného oprávneného záujmu, má užívateľ právo kedykoľvek a bezplatne takéto spracúvanie namietať. Námietky môže užívateľ vykonať formou písomného oznámenia adresovaného Centire, prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na portáli v sekcii Kontakt.

Užívateľ ma právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov postupom podľa § 99 až § 103 zákona o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ má za to, že došlo k porušeniu jeho práv pri spracúvaní OÚ.