fbpx

Vybrané referencie

Počas 25 rokov poskytovania poradenských služieb sme pre klientov z radov podnikov, miest, obcí a organizácií verejnej správy zrealizovali desiatky úspešných projektov. Či už išlo o manažérske poradenstvo, podnikateľské poradenstvo, regionálny rozvoj alebo spoločenské inovácie. Pripravili sme zoznam vybraných referencií, ktoré vám priblížia našu prácu.

Implementácia riadenia projektov podľa vyhlášky 85/2020

Implementácia riadenia projektov podľa vyhlášky 85/2020

Aktuálne pomáhame klientovi z verejnej správy s projektovým manažmentom niekoľkých veľkých IT projektov. Doba realizácie sa odhaduje na 29 mesiacov, počas ktorých by mal klient postupne implementovať mnohé významné zmeny a inovácie.

Analýza kľúčových odvetví hospodárstva (SARIO)

Analýza kľúčových odvetví hospodárstva (SARIO)

Analýza kľúčových odvetví hospodárstva Slovenskej republiky bola na prelome rokov 2021/2022 vyhotovená v súlade so zadaním a pre potreby Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).

Projektové riadenie územného rozvoja mesta Zvolen

Projektové riadenie územného rozvoja mesta Zvolen

Mestu Zvolen sme pomohli naštartovať prípravu na novú agendu riadenie a implementácia projektov územného mestského rozvoja, podľa novej metodiky v gescii MIRRI.

Ľudské zdroje – vybrané projekty a referencie

Ľudské zdroje – vybrané projekty a referencie

Aké služby poskytujeme pri realizácii projektov z oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov. Vybrané projekty a referencie.

Manažment projektu z OPVaV pre VUCHT

Manažment projektu z OPVaV pre VUCHT

Venovať sa vede a popritom riešiť administratívne náležitosti grantového financovania môže byť namáhavé a zaberať…

Nové technológie pre potravinárov z CELPO

Nové technológie pre potravinárov z CELPO

Zrealizovať nápad na zmenu zabehnutých postupov je výzva. Inovácia môže byť finančne náročná a pre…

Grantové poradenstvo pre výrobné podniky

Grantové poradenstvo pre výrobné podniky

Pre zefektívnenie činnosti a rozvíjanie konkurencieschopnosti podnikov je mnohokrát potrebné, aby prijali rozhodnutie, ktorým sa…

Obnova národných kultúrnych pamiatok (Regionálny operačný program)

Obnova národných kultúrnych pamiatok (Regionálny operačný program)

Obnova nehnuteľností vo vlastníctve štátu, miest a obcí je problém, ktorý je čoraz vypuklejší. Predovšetkým…

Zdravotníctvo – vybrané projekty a referencie

Zdravotníctvo – vybrané projekty a referencie

Pre organizácie v sektore zdravotníctva na Slovensku poskytujeme najmä služby: Audity fungovania inštitúcií, odporúčania pre zefektívnenie…

Projekt LEGEND – Využitie znalostí pre udržateľné inovácie a rast (2013 – 2015)

Projekt LEGEND – Využitie znalostí pre udržateľné inovácie a rast (2013 – 2015)

Mnohé malé a stredné podniky potrebujú v prvom rade zmeniť postoj k nastaveniu interných procesov,…

Uplatniteľnosť absolventov slovenských vysokých škôl

Uplatniteľnosť absolventov slovenských vysokých škôl

V rámci národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ sa spoločný tím expertov…

Telekomunikácie – vybrané projekty a referencie

Telekomunikácie – vybrané projekty a referencie

Pre spoločnosti z telekomunikačného sektora poskytujeme najmä služby v oblasti optimalizácie procesov a znižovania nákladov.…