fbpx

Regionálny rozvoj

Centire je popredná spoločnosť v oblasti poradenstva a technickej pomoci pre trvalo udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj. Pomocou overených metodík a nástrojov poskytujeme kvalitné služby s hmatateľnými výsledkami.

Tvorba podporných programov

Pomáhame ministerstvám a vládnym agentúram pri vytváraní programov financovaných zo zdrojov EÚ. Transformujeme politické ciele EÚ do programov a finančných nástrojov na medzinárodnej a národnej úrovni. Vytvárame intervenčnú logiku programov a navrhujeme efektívne implementačné mechanizmy.

Audity programov a projektov

Sme dlhodobým partnerom riadiacich orgánov pri audite projektov financovaných z vybraných programov medzinárodnej a nadnárodnej spolupráce. Kontrolujeme funkčnosť systémov a procesov na strane poskytovateľov, overujeme správnosť realizácie projektov na strane prijímateľov a navrhujeme odporúčania pre zlepšenie funkčnosti systémov.

Tvorba rozvojových stratégií

Podporujeme tvorbu programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja miest a obcí. Pomáhame pri tvorbe lokálnych partnerstiev, vedieme diskusie odborných skupín, formulujeme strategické ciele a navrhujeme vhodné indikátory na meranie ich dosahovania.

Príprava a realizácia projektov

Píšeme a realizujeme projekty financované z rôznych zdrojov. Máme bohaté skúsenosti s projektmi v oblasti rozvoja základnej infraštruktúry, zvyšovania energetickej efektívnosti, rekonštrukcie kultúrnych pamiatok a inovácií procesov a produktov. Navrhujeme najvhodnejšie grantové zdroje, pripravíme celý projekt „na kľúč“ a pomáhame klientom pri každodennej agende súvisiacej s realizáciou projektov.

Budovanie a rozvoj kapacít

Realizujeme školenia a tréningy šité na mieru v oblasti strategického plánovania alebo projektového manažmentu. V spolupráci s klientom navrhneme optimálny obsah školenia a spôsob dodania vzdelávacieho obsahu.

Digitálne inovácie v regionálnom rozvoji

Baví nás objavovať skrytý potenciál IT technológií v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Technológia GIS nám pomáha pri tvorbe máp a analýze priestorových údajov, nástroje ETL a BI používame pri získavaní a spracovaní dát relevantných pre tvorbu a realizáciu stratégií, a náš portál grantexpert je skvelým ihriskom na testovanie rôznych technológií umelej inteligencie (AI) alebo počítačového spracovania prirodzeného jazyka (NLP).

Poradíme vám:

Tamás Szőke

Tamás Szőke

partner, grantové poradenstvo a regionálny rozvoj

Maroš Janovič

Maroš Janovič

konzultant, grantové poradenstvo a regionálny rozvoj

Novinky

Vybrané referencie