fbpx

Projekt 2: Implementácia Activity Based Costing

Seriál textov k 30 rokom Centire

Program USAID na prípravu business konzultantov

Začiatky consultingu sa v našej firme datujú do roku 1996. Boli sme jednou zo štyroch firiem vybraných USAID do programu transferu know-how a prípravy business konzultantov na Slovensku pre poskytovanie služieb v oblasti zavádzania Activity-Based Costing (ABC) do slovenských výrobných podnikov. ABC je metóda kalkulácie skutočných nákladov na produkt a vznikla na základe výskumu špičkových amerických ekonómov v 80-tych rokoch minulého storočia.

Firmy vtedy využívali klasický systém kalkulácií, kedy sa jednotlivé réžie alokujú na výsledné produkty na základe stanoveného percenta. Tento prístup má však nedostatky – nezohľadňuje objektívne vzťahy medzi skutočnými nákladmi a výslednými produktami, najmä ak výrobky vyžadujú rozdielny výrobný proces, využívajú iné technológie, alebo sa výrazne odlišujú procesy predaja v závislosti od typov zákazníkov alebo distribučného kanála.

Čím je metóda ABC taká inovatívna a praktická?

Metóda ABC umožňuje spoločnostiam oveľa lepšie a adresnejšie priraďovať náklady na jednotlivé koncové objekty, teda na produkty, zákazníkov alebo distribučné kanály.  ABC predstavovala v tej dobe nový prístup k oceňovaniu produkcie a k riadeniu nákladov vo firme. Jeho základnou filozofiou je dvojstupňová alokácia zdrojov (nákladov) na finálny produkt prostredníctvom aktivít. Hlavnými prvkami tohto systému oceňovania sú zdroje, aktivity, produkty a rozvrhové základne (drivery) používané na alokáciu zdrojov na aktivity v prvom stupni alokácie a rozdelenie nákladov aktivít na produkty v druhom stupni alokácie. Na rozdiel od tradičných metód, ktoré priraďujú náklady priamo k produktom, metódou ABC sa v prvej fáze alokujú zdroje k špecifikovaným aktivitám a až druhej fáze sa náklady aktivít priraďujú prostredníctvom rôznych driverov k produktom.

Metóda ABC odhaľuje manažmentu iný pohľad na fungovanie firmy a umožňuje analyzovať jej jednotlivé aktivity. Otvára priestor na sledovanie spotreby zdrojov na úrovni aktivít, čo je významný prínos tejto metódy a v podstate znamená prepojenie nákladového manažmentu s procesným manažmentom. Umožňuje okrem iného aj vyhodnocovať, do akej miery daná aktivita pridáva pridanú hodnotu produktu. Metóda ABC odhaľuje skryté rezervy firemných zdrojov, a tak umožňuje ich lepšie využitie a následné zníženie nákladov.

Zavádzanie ABC do slovenských podnikov a organizácií

V rámci 1,5-ročného programu sme metódu ABC zaviedli aj v niekoľkých výrobných podnikoch. Poradenstvo využívajúce metódu ABC tvorilo gro našich projektov aj v nasledujúcich rokoch a získané know-how využívame dodnes. Celkovo sme metódu ABC využili v približne šiestich desiatkach projektov v najrôznejších odvetviach – od výrobných podnikov, cez veľké finančné inštitúcie, obchodné spoločnosti, po organizácie verejného sektora. Veľmi zaujímavé nákladové modely sme vytvorili aj pre tri energetické firmy.  V tej dobe sme boli na česko-slovenskom trhu lídrami v zavádzaní Activity-Based Costing.

Naším úplne prvým samostatným komplexným projektom bolo zavádzanie ABC, vrátane SW podpory, u najväčšieho výrobcu alkoholu na Slovensku – ST. Nicolaus. Navrhli sme model, odladili výsledné kalkulácie a následne naimplementovali SW riešenie od fínskej spoločnosti. Prepojili sme ho priamo s ERP, takže kalkulácie prebiehali automaticky na základe skutočných údajov o spotrebe nákladov a výrobe. Pre firmu ST.Nicolaus sme vytvorili detailnú nákladovú analýzu činností vo výrobe, ocenili sme jednotlivé polotovary, rozpracovanú výrobu, všetky produkty a všetkých zákazníkov.

Firma v tej dobe implementovala nový ERP systém a nemali sme dostatočné informácie o výsledných kalkuláciách nákladov a ziskovosti našich produktov. Najmä s ohľadom na to, že sme nutne potrebovali mať správne a detailné informácie o štruktúre nákladov pre rokovania o cenách a celkových obchodných podmienkach s veľkými odberateľmi, rozhodli sme sa použiť na kalkulácie systém ABC. Systém ABC nám umožnil prvýkrát zistiť skutočné a detailné náklady jednotlivých produktov, skupín produktov, ale aj samotných prevádzok a zákazníkov. Dokázali sme spoločne úspešne implementovať ABC systém a s ním aj presný systém alokácie režijných nákladov. Pravidelné údaje o výsledných kalkuláciách a možnosti modelovania rôznych scenárov, ako aj presné vyhodnocovanie ziskovosti produktov a zákazníkov, nám veľmi pomohli.

Tibor Gregor, vtedajší finančný riaditeľ ST.Nicolaus, aktuálne Klub500

Nasledovala spolupráca s ďalšími významnými klientmi. V Assi Domän Štúrovo sme realizovali jednorazový model s cieľom identifikovania potenciálnych úspor nákladov (cost cutting) na úrovni aktivít. Pre studenú valcovňu VSŽ sme riešili plánované, skutočné a výsledné kalkulácie. Medzi ďalších významných prvých klientov patrili napr.  Mäsospiš alebo Harmanecké papiere.

Doteraz si uvedomujeme prínos našich projektov zavádzania ABC u klientov. Ich výsledky otvárali oči manažmentu, obchodníkom kalkulácie ABC ukázali iný obraz o profitabilite jednotlivých zákazníkov a produktov, spoľahlivé informácie prepájali obchod s financiami.

Spoluautorstvo knihy o metóde ABC

Hmatateľnou spomienkou na toto obdobie je aj publikácia, ktorej som bola spoluautorkou – Metóda ABC: kalkulácia skutočných nákladov na produkt. Kniha je pokračovaním mojej diplomovky a bola vydaná v roku 1997 v náklade 5000 kusov. Doteraz ide o jedinú publikáciu na túto tému v slovenčine.

Princípy ABC a celkovo koncept, ktorý pôvodne konzorcium CAM-I (Computer-Aided Manufacturing International) odporúčalo pre výrobné podniky, sa v dnešnej praxi pretavili do zjednodušenej podoby, kedy priamo ERP systémy umožňujú udržiavať plánované náklady na jednotlivé výrobné operácie a takouto formou je možné výrobnú réžiu pomerne presne premietnuť do plánovanej ceny výrobku. Nerieši to však celkom problém výsledných kalkulácií, ostatných réžií a špecifík nákladov vyvolaných konkrétnymi zákazníkmi, distribučnými kanálmi. Rovnako tak ani problém správneho priradenia zliav a bonusov z predajných cien, operatívnych prepočtov v prípade nevyužitej kapacity a iných prípadov, ktoré umožňujú efektívne riadiť náklady. Poznanie presnej ziskovej marže v požadovanej miere detailu je nevyhnutná informácia pre správne rozhodovanie pri riadení firmy, aj preto sa tejto téme dodnes venujeme.

Od ABC k ESG

Teoretický/akademický koncept metódy ABC prešiel rokmi svojim vývojom. Je to stále aktuálna téma, ktorá sa v teórii aj praxi vyvíja. Dnes sa posúva napr. do aktuálnej oblasti – možnosti prepočtov pre ESG reporting. Konkrétne ide o tvorbu modelov postavených na princípe ABC, ktoré umožňujú napr. kalkuláciu uhlíkovej stopy pre jednotlivé konkrétne výrobky.

Renáta Kiselicová

Managing Partner

Prihláste sa na odber noviniek

Podobné články