Medzinárodné programy - zlepšenie života v regiónoch

Medzinárodné programy ovplyvňujú životy samospráv. Predstavujú ďalšie dostupné finančné zdroje a zaujímavé zahraničné partnerstvá. Prinášame vám preto prehľad programov, do ktorých sa môžu samosprávy zapojiť.

Programy cezhraničnej spolupráce
Štruktúra regiónov SR umožňuje zapojiť sa všetkým samosprávam aspoň do jedného z nich. Sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a ich alokácie na obdobie 2014 – 2020 sú nasledovné:

  • Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko: 155,80 miliónov eur
  • Program cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika: 154,99 miliónov eur
  • Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika: 90,14 milióna eur
  • Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko: 75 miliónov eur

Nadnárodné a medziregionálne programy
V prebiehajúcom programovom období 2014 – 2020 je možné zapojiť sa aj do nadnárodných (Operačný program Stredná Európa a ETC Dunaj) a medziregionálnych (URBACT III a INTERREG EUROPE) programov.

Komunitárne programy
Tieto programy sú riadené Európskou komisiou a svojím zameraním sledujú napĺňanie cieľov vo vybraných oblastiach, ako sú vzdelávanie, výskum, kultúra a iné. Patria sem nasledovné programy:

  • Európa pre občanov – najrelevantnejší komunitárnym programom pre samosprávy. Podporuje projekty v oblasti Európskej pamiatky, demokratickej angažovanosti a občianskej účasti.
  • HORIZONT 2020 – najväčší komunitárny program na programové obdobie 2014 – 2020. Podporuje projekty v troch hlavných oblastiach – excelentný výskum (podpora výskumníkov), vedúce postavenie priemyslu a spoločenské výzvy.

Článok Medzinárodné programy ovplyvňujú životy samospráv obsahuje konkrétnejšie informácie o aktivitách, do ktorých sa môžu samosprávy zapojiť.