Nové programové obdobie - stratégie na európskej, národnej a regionálnej úrovni

16.09.2013 / Regionálny rozvoj

Európa v súčasnom období stále bojuje s následkami finančnej krízy ako sú vysoká nezamestnanosť a rastúca chudoba. Oživenie ekonomiky v jednotlivých členských štátoch, realizácia opatrení na podporu inovácií a prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo vyžadujú rýchle opatrenia najmä v oblasti hospodárskeho rozvoja, inovácií a zamestnanosti.

Predchodkyňou novej stratégie Európa 2020 bola Lisabonská stratégia, ktorá sa začala realizovať v roku 1992. Mala prispieť k tomu, aby sa Európa stala vedúcou ekonomickou a inovačnou mocnosťou sveta. Tento cieľ sa však nepodarilo dosiahnuť. Preto Európska komisia navrhla vymedziť do roku 2020 novú stratégiu pre desaťročie. „Stratégia Európa 2020“ má umožniť, aby EÚ vyšla z krízy silnejšia a aby nasmerovala svoje hospodárstvo k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu.

Dňa 6. 10. 2011 Európska komisia (EK) prijala návrh legislatívneho balíka, ktorý bude rámcom politiky súdržnosti EÚ na obdobie 2014 – 2020. V zmysle usmernení EK vzťahujúcich sa na európske fondy v programovom období 2014 – 2020 sa uvažuje o intenzívnejšom zapojením regionálnej samosprávy tak do prípravy dokumentov, ako aj do implementácie, a  to prostredníctvom sociálno-ekonomického partnerstva. Iniciatívy stratégie Európa 2020 sa bezprostredne dotýkajú nielen členských štátov, ale aj konkrétnych regiónov.

Nové nariadenia prinášajú niektoré zmeny týkajúce sa poskytovania pomoci. Budú obsiahnuté v programových dokumentoch, napr. spoločný strategický rámec, zmluvy o partnerstve a i.. Ústredný prvok nových partnerských zmlúv medzi členskými štátmi a Komisiou, sa bude zameriavať na menej investičných priorít, ktoré musia byť v súlade s cieľmi stratégie EÚ 2020. V zmluvách sa stanovia jasné ciele a vyhradí sa osobitná finančná tzv. výkonnostná rezerva ako odmena pre štáty/regióny, ktorým sa najlepšie podarí dosiahnuť ciele.

Hlavný strategický dokument na využívanie fondov Spoločného strategického rámca v Slovenskej republike v programovom období 2014 – 2020 bude Partnerská dohoda Slovenskej republiky (PD SR). PD SR poskytuje komplexný pohľad na súčasný stav regiónov Slovenska, na bariéry ich rozvoja, definuje rozvojové priority a spôsob ich dosiahnutia. Obsah stratégie Partnerskej dohody vychádza z Národného programu reforiem a analýzy súčasného stavu. Jeho hlavným cieľom je: “Zvyšovanie kvality života obyvateľov SR prostredníctvom vytvárania nových pracovných miest, inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.“

Fondy SSR sa budú využívať pomocou programov v súlade so zmluvou o partnerstve. Každý program sa vzťahuje na obdobie od januára 2014 do decembra 2020. Programy vypracujú členské štáty a predložia ich zároveň so zmluvou o partnerstve (s výnimkou programov Európskej územnej spolupráce). V každom programe sa stanoví stratégia  príspevku  k programu  „stratégia Európa 2020“, vymedzia sa priority,  definujú konkrétne ciele a finančné rozpočtové prostriedky na podporu z fondov SSR, ako aj zodpovedajúce národné spolufinancovanie.

Schvaľovanie partnerskej dohody a operačných programov sa očakáva do konca roku 2013. Vzhľadom ale na značný sklz v prípravách na nadchádzajúce programové obdobie je zjavné, že podobne ako na začiatku aktuálneho programového obdobia, sa ani v tom budúcom nedočkáme vyhlásenia výziev skôr ako v polovici roku 2014.

Bližšie informácie nájdete v magazínu Entire.