fbpx

High-tech služby a ich potenciál rozvoja znalostnej ekonomiky

Produkcia s vysokou technologickou náročnosťou, nazývaná high-tech produkcia, sa tvorí v priemyselnej výrobe aj službách. Pri jej definovaní je možné si pomôcť štatistickou klasifikáciou ekonomických činností (SK NACE), ktoré zaraďujú medzi odvetvia s vysokou technológiou výrobu farmaceutických výrobkov a prípravkov, počítačových, elektronických a optických výrobkov a výrobu lietadiel. Zo služieb ide o služby výroby filmov, videozáznamov a televíznych programov vrátane ich vysielania, telekomunikačné služby, počítačové programovanie a poradenstvo, informačné služby a vedecký výskum a vývoj.

Hoci len malá časť slovenskej produkcie je high-tech, v ostatných rokoch sa na Slovensku úspešne rozbehli high-tech služby. Ide najmä o znalostne intenzívne počítačové programovanie a poradenstvo a informačné služby.

High-tech produkcia je výsledkom vysokej intenzity výskumu a vývoja. Je dôležité monitorovať ju, lebo vypovedá o stupni a charaktere znalostnej ekonomiky, založenej na inováciách a pokročilých technológiách. Slovensko má relatívne nízky podiel tržieb high-tech sektora na celkových tržbách. Nedosahuje ani desatinu, a to rátame produkciu aj v službách, aj v priemyselnej výrobe (napríklad farmaceutické produkty, navigačné systémy a pod.).

Pozitívnym signálom je však rozvoj high-tech služieb s rastúcim počtom zamestnancom a 1,5-krát vyššou priemernou mzdou než v high-tech priemyselnej výrobe. Počet zamestnancov v high-tech službách vzrástol z 35 tisíc v roku 2008 na 58 tisíc osôb v roku 2019. Od roku 2017 rastie podiel služieb na slovenskom high-tech sektore. Napríklad tržby im vzrástli zo 40 % v roku 2008 na 61 % v roku 2019.

Vhodné je vyzdvihnúť, že v high-tech službách je intenzívne zapojený sektor malých a stredných podnikov. V službách sa o tržby takmer presne na polovicu delí s veľkými podnikmi (s 250 a viac zamestnancami). Malé a stredné podniky v priemyselnej výrobe inkasovali iba 15 % tržieb, zvyšok patril veľkým podnikom. V službách zamestnávali 60 % osôb, veľké podniky zvyšných 40 % osôb.

Výrazným rastom tržieb prešli mikropodniky na úkor veľkých podnikov. Mikropodniky v high-tech službách od roku 2013 masívne investovali do hrubých hmotných investícií. V roku 2014, rok pred dočerpaním štrukturálnych a kohéznych fondov z predchádzajúceho programovacieho obdobia 2007 – 2013, preinvestovali mikropodniky do 9 zamestnancov viac finančných prostriedkov ako veľké podniky. Investovali prevažne domáce firmy, najviac v Nitrianskom kraji.

Podľa typu prevažujúceho kapitálu je produkcia high-tech služieb rovnomerne rozložená medzi zahraničné a domáce subjekty. High-tech produkcia tovarov je sústredená vo firmách so zahraničným kapitálom (graf 1), ktoré v roku 2019 tvorili 92 % tržieb. Na druhej strane, pri high-tech službách (graf 2) nemožno hovoriť o zásadne prevažujúcom vplyve zahraničného kapitálu. Domáce firmy produkujú približne polovicu high-tech služieb a iba 8 % high-tech tovarov.

V súčasnosti je produkcia high-tech služieb výrazne koncentrovaná v Bratislavskom kraji, ktorému pripadá až 81 % tržieb a 61 % zamestnancov. Nerovnomerné regionálne rozmiestnenie má za následok aj výrazné medziregionálne rozdiely v mzdovej úrovni.

Nasmerovanie pozornosti tvorcov hospodárskej politiky na high-tech služby by znamenalo nielen podporu zamestnanosti kvalifikovanej pracovnej sily, ale zároveň podporu malého a stredného podnikania, podporu firiem s prevažujúcim domácim kapitálom a zároveň by výrazná podpora domácich investícií do regiónov s poddimenzovanými high-tech službami pomohla vyrovnávať medziregionálne diferencie vo výkonnosti jednotlivých regiónov. V konečnom dôsledku by sa slovenské hospodárstvo podporou high-tech služieb posúvalo bližšie k znalostnej ekonomike.

Graf 1 Tržby za vlastné výkony a tovar v sektore high-tech v tis. EUR podľa pôvodu prevažujúceho kapitálu (Priemyselná výroba)

Zdroj: Štatistický úrad

Graf 2 Tržby za vlastné výkony a tovar v sektore high-tech v tis. EUR podľa pôvodu prevažujúceho kapitálu (Služby)

Zdroj: Štatistický úrad

(Informácie uvedené v článku sú čerpané z publikácie VLADOVÁ, A. a kolektív. 2022. Analýza kľúčových odvetví hospodárstva za roky 2019 a 2020. Bratislava. Centire, 2022. 396. ISBN 978-80-570-3809-2)

Prihláste sa na odber noviniek

Podobné články