Ako sa darí slovenským organizáciám v Horizonte 2020?

Najväčší výskumný program v rámci Európskej únie Horizont 2020 podporuje zapojenie malých a stredných podnikov do výskumu a umiestnenie výsledkov projektov na trh. Slovensko patrí medzi štáty so slabším zapojením, o to viac si však úspešné projekty zaslúžia našu pozornosť.

 

ANALÝZA ÚSPEŠNOSTI SLOVENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ V HORIZONT 2020


Financie z programu Horizont 2020 podporia výskumné projekty 2014 - 2020 až vo výške 80 miliárd eur. Podporu smeruje do troch hlavných pilierov: Excelentná veda, priemyselné technológie a spoločenské výzvy. Zdôrazňuje význam partnerstiev medzi súkromným a akademickým svetom, a preto sa väčšina projektov realizuje v širokých konzorciách.

Aktuálne sa v rámci EÚ realizuje 9033 projektov, z toho 20 projektov bolo úspešne ukončených a dva sú pozastavené. Firmy, univerzity, výskumné organizácie a verejné inštitúcie sa zapájajú do rôznych schém a podprogramov z pozície lídra teda koordinátora projektu, alebo z pozície partnera v projektovom konzorciu.

V Analýze úspešnosti slovenských organizácií v Horizont 2020 predstavujeme úspešnosť slovenských žiadateľov podľa jednotlivých podprogramov a pozície, ktorú v projektoch zastávajú. Zachytávame celé obdobie od vyhlásenia prvých výziev Horizontu 2020, roky 2014 - 2017. (Údaje sú aktuálne k novembru 2016.) Zdrojom informácií je databáza Cordis spracovaná Európskou komisiou, jednotlivé generálne riaditeľstvá a webové stránky podprogramov Horizontu 2020.

 

SME INSTRUMENT

Subjekty zo SR koordinujú 7 projektov v hodnote 0,5 mil. eur a sú partnermi v konzorciu 1 projektu v hodnote 71 tis. eur.

Nový nástroj na podporu prelomových ideí malých a stredných podnikov, ktoré môžu získať podporu pre vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, vývoj produktu a jeho uvedenie na trh.

K júnu 2016 si malé a stredné podniky zo Slovenska podali celkovo 203 projektových žiadostí na štúdiu uskutočniteľnosti, z toho 15-tim projektom sa podarilo získať potrebný počet bodov (13 bodov z 15-tich). Finálnu podporu doteraz získalo 7 projektov štúdie uskutočniteľnosti slovenských žiadateľov. Jedna slovenská firma je súčasťou konzorcia úspešného českého projektu.

Na vývoj produktu bolo podaných 74 projektov a síce 17 z nich získalo minimálny počet bodov, nezískali však financovanie z dôvodu nedostatočnej alokácie na výzvu.


RESEARCH AND INNOVATION ACTIONS – RIA

Subjekty zo SR koordinujú 2 projekty v hodnote 8,7 mil. eur a sú partnermi v konzorciu 42 projektov v hodnote 270 mil. eur.

Projekty vedú k vývoju nových poznatkov alebo technológií. Partnerstvá tvoria priemyselné podniky a akadémie.

Aktuálne sa realizujú 2 projekty koordinované slovenskými súkromnými firmami v hodnote vyše 8,7 mil. eur v témach výrobné podniky budúcnosti a informačno-komunikačné technológie.

Vyššiu mieru zapojenia vykazujú slovenské organizácie ako projektoví partneri v rámci konzorcií. Celkovo 42 projektov v hodnote vyše 270 mil. eur má v konzorciu aspoň jedného partnera zo Slovenska.


INNOVATION ACTIONS – IA

Subjekty zo SR sú partnermi v konzorciu 7 projektov v hodnote 50 mil. eur.

Podpora je sústredená na projekty „bližšie k trhu“ – vývoj prototypov, testovanie, demonštrácie, pilot či škálovanie s cieľom výroby alebo zlepšenia produktov alebo služieb. (H2020 in brief)

V období 2014-2016 sa nerealizoval žiaden inovačný projekt vedený slovenským koordinátorom.

Slovenskí partneri sú však aktuálne zapojení do 7 projektov s celkovým rozpočtom viac ako 50 mil. eur.


COORDINATION AND SUPPORT ACTIONS – CSA

Subjekty zo SR koordinujú 6 projektov v hodnote 3,5 mil. eur a sú partnermi v 31 projektoch v hodnote 61,5 mil. eur.

Prostriedky v tejto schéme sú určené pre koordináciu a networking výskumných a inovačných projektov, programov a politík. Samotné financovanie výskumných projektov je však predmetom iných schém.

Práve v tejto schéme koordinujú slovenskí žiadatelia najviac projektov. Centrum vedecko-technických informácií riadi 2 projekty, BIC Bratislava, spol. s.r.o., Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská agentúra životného prostredia koordinujú aktuálne 1 projekt. Celková hodnota projektov z tejto schémy, riadená slovenskými koordinátormi, je vyše 3,5 mil. eur.  
Slovenskí partneri sú zapojení až do 31 projektov.


ERC GRANTY

Subjekty zo SR sú partnermi v konzorciu 1 projektu v hodnote 1,95 mil. eur.

Granty Európskej rady pre výskum podporujú excelentných výskumníkov a ich tímy v realizácií prelomového výskumu v trvaní približne 5 rokov.

V období rokov 2014 - 2016 sa slovenskí žiadatelia nezapojili do koordinácie žiadneho projektu zo schémy ERC.

Ako partner je zapojená Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave do projektu spolu s českým Ústavom molekulárnej genetiky akadémie vied ČR s rozpočtom 1,95 mil. eur.


FLAGSHIP PROJEKTY

Subjekty zo SR sú partnermi v konzorciu 2 projektov v hodnote 55 mil. eur.

Slovenským firmám sa podarilo zapojiť do 2 vlajkových projektov, obe koordinované talianskymi partnermi.

Prvý projekt má rozpočet vyše 25 mil. eur, druhý vyše 30 mil. eur. Celkovo sa aktuálne realizujú len 4 vlajkové projekty, preto je možné zapojenie slovenských partnerov do dvoch z nich vnímať ako úspech.


EUROPEAN JOINT PROGRAMME (EJP) COFUND ACTIONS

Subjekty zo SR sú partnermi v konzorciu 2 projektov v hodnote 886 mil. eur.

Program spolufinancuje projekty určené na podporu koordinovaných národných výskumov a inovačných programov. Jeho cieľom je prepojiť národné financovanie na ciele a výzvy Horizontu 2020.

Slovensko je zapojené do oboch aktuálne realizovaných projektov na európskej úrovni s rozpočtami 29,25 mil. eur a 856,96 mil. eur.


ESCEL

Subjekty zo SR sú partnermi v konzorciu 1 projektu v hodnote 4,5 mil. eur.

Schéma ESCEL je partnerstvo súkromného a verejného sektora pre zlepšenie aktuálneho stavu v oblasti elektronických komponentov a systémov.

V tejto schéme je slovenský partner zapojený v konzorciu projektu s rozpočtom vyše 4,48 mil. eur.


ERA-NET

Subjekty zo SR sú partnermi v konzorciu 7 projektov v hodnote 173 mil. eur.

Nástroj ERA-NET slúži na podporu verejno-súkromných partnerstiev pre prípravu, založenie sietí, nastavenie, implementáciu a koordináciu spoločných aktivít a doplnenie výziev a akcií nadnárodného výskumu.
Slovenská organizácia neriadi žiaden ERA-NET projekt.

Slovenskí partneri sú však súčasťou 7 konzorcií, ktoré realizujú projekty v tejto schéme, s celkovou alokáciou vyše 173 mil. eur, zatiaľ čo rozpočet jedného projektu sa pohybuje v rozmedzí 15 - 50 mil. eur. Štyri projekty sú koordinované nemeckým partnerom.


MSCA – INNOVATIVE TRAINING NETWORKS – ITN / EUROPEAN TRAINING NETWORKS (ETN)

Subjekty zo SR sú partnermi v konzorciu 4 projektov v hodnote 13,84 mil. eur.

Vďaka programu majú výskumníci možnosti získať skúsenosti z iných sektorov a rozvinúť si tak prenositeľné kompetencie zapojením sa do spoločných výskumných projektov. Schéma podporuje spoločný výskumný program v konzorciu minimálne troch partnerov (aj mimo akademickej sféry).

Súkromné firmy aj vysoké školy zo Slovenska sú aktuálne zapojené do 4 tréningových sietí, s celkovým rozpočtom vyše 13,84 mil. eur.


MSCA-INNOVATIVE TRAINING NETWORKS – ITN / EUROPEAN INDUSTRIAL DOCTORATES

Subjekty zo SR sú partnermi v konzorciu 1 projektu v hodnote 1,33 mil. eur.

Cieľom je podpora doktorandov v rozvíjaní zručností v akademickom sektore a zároveň aj v súkromnom sektore.

Slovenská súkromná firma je aktuálne zapojená do jedného projektu, vedeného britským koordinátorom, s rozpočtom viac ako 1,33 mil. eur.

Konzorcium musí tvoriť jedna vzdelávacia inštitúcia oprávnená poskytovať doktorandské štúdium a partner z inej ako akademickej sféry, predovšetkým podniky. Viac info


MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS

Subjekty zo SR nekoordinujú žiadne projekty, ani nie sú súčasťou projektového konzorcia.

Granty podporujú výskumníkov v rôznych fázach kariéry, od doktorandov po renomovaných výskumníkov v medzinárodnej, medzisektorovej a interdisciplinárnej mobilite.


MC – Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Subjekty zo SR koordinujú 2 projekty v hodnote 1,7 mil. eur a sú partnermi v konzorciu 1 projektu v hodnote 679,5 tis. eur.

Schéma je určená pre organizácie ako univerzity, výskumné centrá a firmy navzájom spolupracujúce v krátkodobej výmene zamestnancov. Projektové partnerstvo musia tvoriť minimálne 3 partneri.

Slovenskí partneri Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzita Komenského v Bratislave aktuálne koordinujú 2 projekty s rozpočtami 441 tisíc eur a 1,323 mil. eur.

Slovenská technická univerzita je zároveň zapojená ako partner do projektu manažovaného Katkolieke Univeriteit Leuven s rozpočtom 679,5 tisíc eur.


SESAR – IA

Subjekty zo SR sú partnermi v konzorciu 1 projektu v hodnote 890 tis. eur.

SESAR (Single European Sky ATM Research) má demonštrovať využitie výstupov projektu schémy SESAR 2008-2016. Schéma sa zameriava na podporu výskumu a inovácií v oblastiach ako integrované fungovanie lietadlovej dopravy, vysokokapacitná letisková prevádzka, rozvinutý airspace manažment a služby a ďalšie.

Slovenská súkromná firma je aktuálne partnerom v projekte koordinovanom portugalským partnerom s rozpočtom vyše 890 tisíc eur.


SGA – Framework Partnerships

Subjekty zo SR sú partnermi v konzorciu 1 projektu v hodnote 44 mil. eur.

Dlhodobá spolupráca, ktorej cieľom je príprava plánu/pracovného programu a podmienok pre udeľovanie grantov. Viac info

Slovenské Združenie používateľov slovenskej akademickej dátovej siete je zapojené ako partner do projektu vedenej britským partnerom s celkovým rozpočtom vyše 44 miliónov eur.
 

 

Autor: Ľubomír Billý, konzultant Centire


Analýza úspešnosti slovenských organizácií v Horizont 2020 na stiahnutie.