júl 2014

Archív

Päť krokov na ceste k príprave úspešných PHSR 10.07.2014 / Regionálny rozvoj

Dôležitým predpokladom pre kvalitne vypracované PHSR je participatívna príprava. Zapojením verejnosti do prípravy PHSR získa samospráva reálny pohľad na napĺňanie stanovených cieľov. Novo stanovené akčné plány budú reflektovať reálne potreby regiónu a finančné prostriedky tak budú vynakladané efektívnejšie.

S ukončením programového obdobia 2007 - 2013 sa povinnosti nekončia 09.07.2014 / Regionálny rozvoj

Druhé programové obdobie na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu určeného na roky 2007 – 2013 sa končí. Európska únia však povoľuje dokončenie projektov a čerpanie finančných prostiredkov ešte ďalšie dva roky podľa pravidla „N+2“ resp. „N+3“ (do dvoch/resp. troch rokov po skončení príslušného roka N).