Manažérske poradenstvo s radosťou

22.11.2016 / Podpora podnikania

Je v prirodzenosti človeka, že z dlhodobého hľadiska – či už vedome, alebo podvedome – hľadá vyšší princíp, ktorý by dával jeho aktivitám uspokojivý kontext. Toto platí nielen pre jednotlivcov, ale aj organizácie. Je preto pochopiteľné, že aj v manažérskom poradenstve sa čoraz častejšie vyskytujú koncepty, ktoré popri efektivite a zisku dávajú do popredia pojmy ako zmysel, šťastie, a pod. Dobrým príkladom toho sú medzinárodne pôsobiace koncepty ako E-Myth, či deliveringhappiness.

Naše manažérske poradenstvo zakladáme najmä na komplexnom chápaní celého biznisu klienta, ako aj na citlivejšom vnímaní „soft“ aspektov fungovania firmy. Na súčasné potreby MSP reagujeme posunutím biznis poradenstva do kontextu vyššieho princípu, ktorý umožňuje holistický pohľad na klienta, a zároveň poskytuje konzistentné odpovede na všetky dôležité oblasti jeho fungovania.

Vyšším princípom spĺňajúcim tieto požiadavky je práve RADOSŤ. Tá totiž patrí do všetkých aspektov fungovania MSP. Dáva konzistentnú odpoveď na stratégiu podnikania, na marketing a HR, a tým aj na efektivitu, úspešnosť a dlhodobú udržateľnosť firmy.

 

Zakladatelia firiem môžu mať radosť z podnikania.

Zákazníci sa môžu radovať z produktov.

Zamestnanci firiem majú radosť zo svojej práce.

 

       

A čo tento prístup znamená pre váš podnik?

 

Vízia

 

Vízia firmy by mala stáť na tom, že podnikateľa napĺňa jeho poslanie a aktivity, ktoré jeho firma vykonáva. Stratégia, ktorou je takáto vízia napĺňaná, by mala vychádzať z nadhľadu a chápania súvislostí.

Konzultačný proces v tejto oblasti má za cieľ najmä, aby klient:

 • išiel cieľavedomo za svojou správne stanovenou víziou,
 • rozumel dynamike trhu na ktorom pôsobí a strategicky túto znalosť využíval,
 • vnímal zmeny vonkajšieho prostredia s pozitívnym a sebavedomým očakávaním nových príležitostí.

 

Predaj a marketing
 

Oblasti priameho kontaktu s klientmi by mali prinášať radosť na obidvoch stranách. V prvom rade radosť klientom z produktov a služieb, ale aj radosť firmy z jej zákazníkov.

K tomu samozrejme nevyhnutne patrí:

 • správne rozsegmentovanie zákazníkov,
 • definovanie profilu ideálneho zákazníka v každom segmente a
 • účinné spôsoby komunikácie so zákazníkmi aj v zmysle získavania reálneho feedbacku.

 

Zamestnanci
 

Kľúčovou oblasťou konceptu poradenstva s radosťou sú zamestnanci. Je zrejmé, že výsledky skupiny ľudí, ktorí idú ráno do práce s radosťou, sú na úplne inej úrovni ako výsledky znechuteného tímu.   

Náš konzultačný proces v tejto oblasti má za cieľ najmä, aby:

 • zamestnanci klienta mali radi svoju prácu, rozumeli jej zmyslu, boli stotožnení s cieľmi firmy a otvorene prichádzali s návrhmi na zlepšenia,
 • klient rozumel, akých ľudí potrebuje, a ako ich má získať a udržať,
 • klient rozumel potenciálu svojich zamestnancov, plne ho využíval a ďalej rozvíjal.

 

Organizácia a procesy
 

Oblasť organizácie a procesov by mala byť zdrojom radosti z toho, že veci fungujú tak, ako majú.

Cieľom nášho konzultačného procesu je tu najmä to, aby:

 • organizácia práce a celej firmy podporovala rozvoj firmy ako celku, ale aj jednotlivcov,
 • procesy vo firme boli nastavené tak, aby slúžili ľuďom a nie naopak.

 

Financie
 

Keďže predstavovaný koncept stojí na princípe RADOSTI, nepredpokladá, že peniaze sú jediným a najhlavnejším cieľom podnikania. Napriek tomu veríme, že aj financie môžu a majú byť zdrojom radosti. Oblasť financií by navyše mala poskytovať manažérom spoľahlivé dáta pre prijímanie dôležitých rozhodnutí.

Cieľom poradenského procesu v oblasti financií je najmä, aby:

 • financie klienta boli dlhodobo udržateľné,
 • klient rozumel, ako sa financie v jeho spoločnosti správali, a aby mal účinné nástroje na finančný reporting a plánovanie,
 • financie boli zdrojom podporujúcim rozvoj.


Stiahnite si celý článok Manažérske poradenstvo s radosťou.

Autor: Martin Rajňák, konzultant Centire