Pozitívne zmeny v oblasti riadenia eurofondov

03.08.2015 / Regionálny rozvoj

Nové programové obdobie 2014 – 2020 so sebou prináša zmeny v oblasti riadenia štrukturálnych fondov. Prinášame vám sumár zjednodušení, ktoré podľa nášho názoru uľahčia implementáciu a riadenie eurofondov.

Monitoring
V novom programovom období sa monitorovacia správa už nebude podávať tak, ako ste boli zvyknutí. Informácie o postupe napredovania projektu sa budú predkladať v prílohe žiadosti o platbu, a nie počas celej realizácie projektu. Znenie prílohy zadefinuje Centrálny koordinačný orgán. V praxi to znamená, že sa vytvára priestor pre výrazné zníženie administratívy v oblasti monitorovania projektu počas implementácie. Naďalej sa však budú predkladať záverečné monitorovacie správy a aj následné monitorovacie správy.

Finančné riadenie
Najpozitívnejšou novinkou v riadení eurofondových projektov je, že riadiaci orgán môže výdavky v žiadosti o platbu schváliť  čiastočne, t.j. schváliť také výdavky, kde nie je žiadna pochybnosť o oprávnenosti. Výdavky, ktoré v rámci predloženej žiadosti o platbu bude potrebné ešte doplniť, resp. budú vyžadovať dodatočnú kontrolu, sa vyradia. V praxi to znamená flexibilitu schvaľovania žiadosti o platbu, pričom nedostatky v rámci jedného výdavku nebudú znamenať pozastavenie celej žiadosti.
Druhá dôležitá vec v rámci nového programového obdobia je výrazné zníženie doby kontroly žiadosti o platbu (doba od predloženia žiadosti na riadiaci orgán po dobu jej preplatenia).

Znížená doba kontroly pre konkrétne platby:


Pre projekty, ktoré sa realizujú v partnerstvách máme tiež dobrú správu, partneri nemusia čakať s podaním žiadosti o platbu na hlavného partnera, ale môžu podať žiadosť o platbu sami za seba.
Novinku v novom programovom období priniesla novelizácia zákona č. 502/2011 o finančnej kontrole z novembra 2014. Táto novelizácia umožňuje prijímateľom vyjadriť sa k záverom správy z administratívnej kontroly žiadosti o platbu a prípadne aj k zisteným nedostatkom.

Zmenové konanie
Pri doteraz zdĺhavých zmenových konaniach sa v novom programovom období otvára priestor na ich urýchlenie a hlavne zjednotenie v rámci jednotlivých riadiacich orgánov.

Zmeny v rozpočtoch sa logicky rozdelia na:


V prvých dvoch prípadoch je potrebné riadiaci orgán iba informovať o skutočnostiach a zostavenie dodatku k zmluve o poskytnutí príspevku nie je potrebné. V poslednom prípade sa bude postupovať v súlade s formulárom žiadosti o zmenu a následne bude zo zmeny v rozpočte zostavený dodatok k zmluve o poskytnutí príspevku.

Dôležitý praktický prínos pre túto oblasť je to, že nebude zasadať zmenová komisia za každých okolností a odfiltrujú sa podstatné zmeny od nepodstatných. V neposlednom rade sa zníži administratíva vzhľadom na fakt, že sa bude zostavovať dodatok k zmluvám iba pri zmenách v rozpočtoch.

Tu si môžete stiahnuť celý článok o pozitívnych zmenách v riadení eurofondov.