Výzvy á la carte

21.07.2015 / Regionálny rozvoj

Vyberte si z nášho menu výziev pre mestá a obce na rok 2015 a môžete začať s prípravou vašich projektov. Nečakajte, kedy výzvy vyjdú, ale konajte už teraz - zvýšite tak šancu na reálne získanie finančnej podpory.

Menu oblastí podpory na rok 2015 pre mestá a obce

Integrovaný regionálny operačný program (IROP):

 • rekonštrukcia priestorov pre poskytovanie sociálnych služieb;
 • rozširovanie kapacít materských škôl;
 • budovanie a rekonštrukcia učební;
 • podpora materiálno-technického vybavenia pre odborné vzdelávanie;
 • zakladanie kreatívnych centier;
 • modernizácia a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy;
 • budovanie kanalizácií.

Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP):

 • podpora recyklácie a triedeného zberu komunálnych odpadov;
 • budovanie verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd;
 • zníženie spotreby energie verejných budov;
 • opatrenia na redukciu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia;
 • opatrenia na ochranu pred povodňami.

Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ):

 • zvyšovanie kvality vzdelávania;
 • podpora zamestnanosti, zamestnateľnosti a zníženie nezamestnanosti;
 • podpora marginalizovaných rómskych komunít.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OP II):

 • zvýšenie kvality a dostupnosti egov služieb;
 • modernizácia verejnej správy IKT prostriedkami.

Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v článku: Výzvy à la carte.