Externý projektový manažment (EPM)

Schválili vám projekt a očakávate, že môžete začať čerpať rozpočet? Vedzte, že schválením konkrétneho výdavku v rozpočte projektu nevzniká automaticky nárok na jeho preplatenie. Čaká vás ešte poriadna „papierovačka“ , kým peniaze dorazia na váš účet.

Bezproblémová implementácia projektu vyžaduje dlhoročné skúsenosti s riadením eurofondových projektov, dôsledné sledovanie oprávnenosti výdavkov, striktné dodržiavanie podmienok uvedených v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP), schopnosť orientovať sa v množstve príručiek a usmernení vydávaných ministerstvami/poskytovateľmi a postupovanie v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a Európskej únie.

Naši projektoví manažéri vám v rámci externého projektového manažmentu (EPM) radi pomôžu s náročnou administratívou a implementáciou vášho schváleného  projektu.

 

Komplexne zastrešíme riadenie projektu vo všetkých fázach implementácie:

 

  • prípravná fáza – asistencia pri zabezpečovaní podkladov a dokumentov predkladaných poskytovateľovi s cieľom pripraviť zmluvu o poskytnutí NFP, vykonanie úprav v žiadosti o NFP a v jej prílohách (ak relevantné), kontrola dokumentácie verejného obstarávania pred jej predložením poskytovateľovi na kontrolu;
  • fáza implementácie projektu finančné riadenie a monitorovanie projektu, zabezpečenie publicity a informovanosti o projekte, príprava žiadostí o zmenu projektu, komunikácia a konzultácie s manažérmi poskytovateľa v mene prijímateľa, asistencia pri kontrolách na mieste vykonávaných kontrolórmi poskytovateľa, dohľad nad dodržiavaním dodávateľsko-odberateľských zmluvných vzťahov v projekte;
  • fáza po implementácii projektu – príprava následných monitorovacích správ po dobu piatich rokov po ukončení realizácie projektu, asistencia pri kontrolách / auditoch vykonávaných oprávnenými orgánmi SR a EÚ.