fbpx

Dáta pod lupou – Vinári v roku pandémie

V dnešnom článku sme podrobili dátovej analýze výrobcov vína na Slovensku. Jedná sa o sektor, o ktorom sa v súvislosti s pandémiou veľa nepísalo, avšak je priamo naviazaný na segmenty, ktoré počas pandémie utrpeli najviac. Odbyt vína má totižto veľký súvis s činnosťou gastronomických zariadení a cestovným ruchom, ktoré fungovali počas roku 2020 vo veľmi obmedzenom režime. Zaujímalo nás preto, ako sa zmenili finančné ukazovatele výrobcov vína v porovnaní s rokom 2019, a rovnako, aké zmeny nastali v ich podnikaní.

Na úvod je potrebné uviesť, že si uvedomujeme zložitosť situácie v oblasti výroby a predaja vína na Slovensku. Zasahuje do nej výrazný pokles rodiacich vinohradov, devastačný vplyv importu a silnej konkurencii vín zo zahraničia, ale aj chýbajúca funkčná podpora sektora, absencia vinárskeho fondu a nedostatočná kontrola pôvodu hrozna. Všetky uvedené témy majú dlhodobý vplyv na podnikanie vinárov, kultúru pitia vína a uvedený dátový report potvrdzuje a zároveň odokrýva nové, ale aj dlhodobo diskutované témy.

Chýbajúce dáta o vinárskom sektore

Absencia verejne dostupných dát začína už v úvode prípravy reportu, kedy sme potrebovali získať zoznam aktívnych spoločností. Verejne dostupné databázy sú neaktuálne a často obsahujú chybné informácie. Pri našej analýze sme sa preto opierali o Zoznam registrovaných subjektov, ktoré na svojej webovej stránke zverejňuje Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky. Ten k dátumu 7.7.2021 obsahoval 703 subjektov. Pre účely našej analýzy sme však tento zoznam museli manuálne upraviť, pretože sme sa sústreďovali len na obchodné spoločnosti. Práve k nim totižto existujú verejne dostupné finančné dáta, ktoré zverejňuje Register účtovných závierok. Následne sme odstránili subjekty, ktoré sa v Registri síce nachádzajú, ale výrobe vína sa nevenujú. Jednalo sa o rôzne hotely, vinotéky a poľnohospodárske subjekty. Po manuálnej kontrole sa nám podarilo vytvoriť kompletnú databázu 189 obchodných spoločností, ktoré víno vyrábajú a zároveň majú zverejnené účtovné závierky za rok 2020. Túto vzorku spoločností sme podrobili analýze a popisujeme ju v nasledovnej časti.

Pre komplexnosť informácií je potrebné uviesť, že sa ani zďaleka nejedná o veľkosť celého trhu s vínom na Slovensku. Víno totižto vyrábajú aj spoločnosti, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia. K týmto subjektom nie sú dostupné žiadne verejné dáta. Rovnako nie je možné zanalyzovať najväčšiu skupinu, ktorú tvoria tzv. mikrovinári a tzv. hobby vinári. Tí často nefigurujú v žiadnom vinárskom registri a ani oficiálne víno nepredávajú. Združujú sa do Vínnych ciest, miestnych spolkov a pôsobia regionálne. Pre uchovanie kultúrneho a nehmotného dedičstva sú však kľúčoví, a ich počet je niekoľkonásobne väčší, ako je počet obchodných spoločností. Vplyv pandémie na finančné výsledky firiem teda interpretujeme na vzorke 189 obchodných spoločností.

Pandémia zasiahla najmä malých vinárov

Obchodné spoločnosti sme rozdelili do skupín podľa veľkosti obratu. Zo 189 spoločností je len 30, ktoré dosiahli v roku 2020 obrat väčší ako 1 mil. EUR. Napriek tomu obrat týchto spoločností vytvára 85 % podiel celého trhu. Z toho dôvodu sme ich zatriedili do samostatnej kategórie a analyzovali osobitne. Celkový obrat všetkých 189 spoločností bol na takmer identickej úrovni ako v roku 2019 a dosahoval takmer 150 miliónov EUR. Najmenšie spoločnosti, s ročným obratom do 100 000 EUR, však v roku 2020 zaznamenali 17,3% pokles v objeme tržieb. Z kumulatívneho hľadiska tak ide o pokles o takmer 650 tisíc EUR.

Kľúčová je distribúcia vína

Situáciu sme rozoberali s viacerými vinármi. Podľa ich slov sa vplyvom pandémie zmenili spôsoby nákupu vína. Privátna klientela mala strach navštevovať vinárstva a nerealizovala priamy nákup. Veľakrát sa orientovala na nákup vína cez e-shopy, ale utrpel domáci producent vína, ktorý bol odsúvaný na vedľajšiu koľaj. Čo sa týka predaja orientovaného na gastro segment, tento smer utrpel absolútne najviac. Jednalo sa najmä o vinárstva, ktoré sa orientujú na výrobu prémiových vín. Na druhú stranu, vinárske spoločnosti, ktoré sa aj pred pandémiou orientovali na „supermarketový“ predaj, pravdepodobne nezaznamenali v tomto segmente tak veľké výkyvy. Nedá sa odhadnúť zmena spotrebiteľských preferencií, ale tieto vína boli pre bežného konzumenta naďalej prístupné.

Začarovaný kruh cenotvorby

Mnohé podniky počas pandémie začali upravovať svoje výrobné postupy, minimalizovať náklady, alebo modifikovať produkty. Vo vinárstve je to však takmer nemožné. Extrémne vysoká ponuka zahraničných vín už dlhodobo tlačí ceny vína smerom dolu a spotrebiteľ má na výber. Práca vo vinohrade je celoročný proces a nedá sa šetriť ani na potrebných pracovných úkonoch, ani na postrekoch. Výsledkom zvýšeného šetrenia je buď znížená kvalita, alebo znížené množstvo produkcie. Výrobné náklady vznikajú mesiace, dokonca roky pred samotným predajom. A platí tu pevná rovnica – čím chceme byť kvalitnejší, tým musíme viac investovať. Prácu, čas, peniaze, úsilie. Finálny produkt však vo väčšine prípadoch zaplatí konečný spotrebiteľ a ten má v období krízy pozmenený rebríček hodnôt – nakupuje do zásoby základné suroviny a nákup luxusnejších a menej potrebných tovarov odkladá.

Budúcnosť podnikania vo vinárskom sektore
Uvedený report odkrýva len malú časť možností, ako vedia dáta pomáhať pri správnom rozhodovaní. Kumulatívne dáta totižto dávajú komplexný makroekonomický pohľad na trhové prostredie. Ak sa totižto pozrieme na jednotlivé spoločnosti, zistíme, že ich vývoj je vo väčšine prípadov individuálny. Niektoré počas pandémie poklesli, iné rástli. Rozdiel medzi nimi je úlohou správneho nastavenia biznis modelu. Víno sa nepredáva samé. Víno predáva príbeh, jeho kvalita a hodnota v očiach spotrebiteľa. Previazanosť na zatvorené gastronomické zariadenia a vinárske podujatia znamenala pokles v predaji vína s vyššou pridanou hodnotou. Na druhú stranu, mnohí vinári si napriek tomu uvedomili vernosť privátnej, ale aj súkromnej klientely. Tá mnoho vinárov v tomto období podržala a napriek neistej situácii vína nakupovali.

Napriek veľkému poklesu rodiacich vinohradov a mnohým systémovým nedostatkom, ktoré na Slovensku v porovnaní so zahraničím nefungujú, sa kultúra vína postupne rozširuje. Prírodný potenciál je obrovský a pracovitosť slovenských vinárov nekonečná. Každý podnikateľ by však mal inovovať tam, kde sa dá a kde je to v jeho rukách. Boj o zákazníka je silný a v nasledovných rokoch bude stále silnieť. Spoločnosti by preto mali okrem dôkladných výrobných postupov venovať aj dostatočné úsilie na budovanie značky. Práve lojálnosť ku značke sa ukazuje v ťažkých chvíľach ako to najdôležitejšie, čo častokrát máme.

Prihláste sa na odber noviniek

Podobné články