fbpx

Vizualizácia otvorených dát v mestách a obciach

V rámci aktivít Operačného programu Efektívna verejná správa sme v roku 2018 pripravili pre niekoľko riešení pre využitie otvorených dát v samospráve.

Pre manažmenty mestských úradov v Hurbanove a Žarnovici a obecného úradu Skalité sme pripravili interaktívne on-line nástroje na reporting a vizualizáciu údajov ITMS2014+

Mestá a obce aktívne využívajú Európske štrukturálne a investičné fondy pre financovanie svojich rozvojových aktivít. Zapájajú sa do výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a súbežne pripravujú a implementujú spravidla hneď niekoľko projektov naraz. Jedným z predpokladov pre úspešné čerpanie EŠIF sú včasné a správne informácie z jednotlivých fáz prípravy a implementácie projektov. Príprava, administrácia, výber, kontrola, analýza, monitorovanie a hodnotenie poskytovaných finančných prostriedkov z EŠIF v programovom období 2014-2020 je vykonávané prostredníctvom ITMS2014+ ako nástroja pre žiadosti, implementáciu a monitorovanie fondov EÚ. ITMS2014+ poskytuje detailné textové informácie o jednotlivých záznamoch, avšak neumožňuje tvorbu súhrnných prehľadov a vizualizácii, ktoré by žiadateľom s viacerými projektmi uľahčili sumárne sledovanie aktuálneho stavu súboru žiadostí alebo projektov. Práve tento nedostatok ITMS2014+ riešil interaktívny on-line report na reporting a vizualizáciu otvorených projektových dát ITMS2014+, vytvorený pre Hurbanovo, Žarnovicu a Skalité pomocou aplikácie Microsoft PowerBI.

Pre samosprávy miest Hurbanovo, Skalité a MČ Košice – Vyšné Opátske sme z otvorených dát pomocou programu Quantum GIS vytvorili interaktívne mapové moduly pre vizualizáciu rôznych fenoménov samosprávy, vrátane konkrétnych mapových vrstiev, ktoré samosprávy požadovali (Hurbanovo – vrstva s údajmi o národných kultúrnych pamiatkach, Skalité – cykloturistická mapa okolia, Košice – Vyšné Opátske – pozemky vo vlastníctve mestskej časti a mesta).

Prihláste sa na odber noviniek

Podobné články