Novinky z Centire

nový grant

Dotácie na zatepľovanie a en. audit

Dotácia je určená na  rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov a energetických zariadení.

Projekt OpenMaker

Info Days k súťaži o 20 000 €

Máte otázky ohľadom vášho inovačného projektu? Príďte sa poradiť! 6.10. alebo 10.10. od 13.00 - 16.00 hod.
 

OpenMaker

Súťaž o 20 000 EUR otvorená

Od 18. septembra do 18. októbra 2017 môžete žiadať o príspevok 20 000 EUR na spoločné projekty výrobných firiem a inovátorov.

 

nový grant

Grant na založenie novej prevádzkarne/diverzifikáciu výroby

Nakúpiť môžete: softvér, oceniteľné práva, dlhodobý nehmotný majetok, stroje, prístroje, zariadenia alebo iné technológie.

OpenMaker

Cesta k inováciám nebola pre firmy nikdy jednoduchšia

Hlavné bariéry firiem pri zavádzaní inovácií vo výrobe – peniaze, čas a ľudia – pomáha riešiť projekt OpenMaker.

Stránky