fbpx

Grantové poradenstvo pre výrobné podniky

Pre zefektívnenie činnosti a rozvíjanie konkurencieschopnosti podnikov je mnohokrát potrebné, aby prijali rozhodnutie, ktorým sa odlíšia od svojej konkurencie. Vďaka výzve Ministerstva hospodárstva SR sa mohli uchádzať o finančnú pomoc a podporu na zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií do výrobných procesov. Predmetom projektov bolo zavedenie technológie inovujúcej výrobný proces žiadateľov pôsobiacich v oblasti strojárskeho a potravinárskeho priemyslu.

Požiadavka klienta smerovala na obstaranie technologických zariadení umožňujúcich inovovanie výrobného procesu za účelom dosiahnutia jeho väčšej efektívnosti, vyššej kvality produktov, rozšírenia produktového portfólia, resp. zvýšenia objemu výroby. Všetky tieto charakteristiky mali zároveň viesť k zvýšeniu jeho konkurencieschopnosti a zlepšeniu celkovej pozície na trhu.

Úlohou Centire bolo zabezpečiť vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) na základe požiadaviek klienta, pri zaistení formálnej správnosti a úplného súladu s požiadavkami predmetnej výzvy.

V rámci výzvy Ministerstva hospodárstva SR sme v zmysle zmluvného vzťahu s klientmi v období od februára do apríla 2013 vypracovali niekoľko žiadostí o NFP. Po analýze požiadaviek klienta, jeho projektového zámeru a oprávnenosti v kontexte aktuálnej výzvy, sme projektový zámer so súhlasom klienta zosúladili tak, aby vyhovoval požiadavkám stanoveným výzvou. Po tomto kroku bolo potrebné vyžiadať od klienta podklady nevyhnutné pre vypracovanie projektovej žiadosti. Následný proces prípravy žiadosti prebiehal v úzkej spolupráci s klientom, pričom pred definitívnym odovzdaním žiadosti poskytovateľovi pomoci bol projekt klientovi poskytnutý na kontrolu a odsúhlasenie.

Pre klienta sme zhotovili a odovzdali kompletnú žiadosť o NFP so zárukou formálnej a odbornej správnosti a v súlade s výberovými kritériami výzvy. Zároveň mu boli poskytnuté konzultácie ohľadom ďalšieho postupu v súvislosti s realizáciou projektu. Klientovi sme tiež ponúkli možnosť zabezpečiť externú implementáciu projektu v prípade schválenia jeho projektovej žiadosti.

Naši klienti:

  • KACHNIC, s.r.o.
  • TC CONTACT, spol. s r.o
  • ARGIM, spol. s r.o.

Prihláste sa na odber noviniek

Podobné články