fbpx

Hodnotenie konkurencieschopnosti podnikov

V priebehu prvého polroka 2023 sme pre Slovenskú agentúru pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) realizovali hodnotenie 17 malých a stredných podnikov z výrobného sektora. Pre ďalších niekoľko výrobných podnikov sme realizovali konzultácie zamerané na možnosti financovania rozvojových aktivít zo zdrojov EŠIF a z Plánu obnovy.

Cieľom každého hodnotenia podniku bolo komplexne posúdiť jeho konkurencieschopnosť, najmä z pohľadu zapojenia podniku do medzinárodnej dodávateľskej siete a jeho proexportného potenciálu. Hodnotenie malo povahu konzultačnej práce, tzn. zistenia a odporúčania boli priebežne diskutované a korigované so zástupcami podnikov na niekoľkých osobných a online stretnutiach.

Firmy boli hodnotené v nasledovných oblastiach:

  • Analýza finančných ukazovateľov a dostupných informácií o firme – portál Valida
  • Porovnanie s referenčnou skupinou konkurenčných podnikov
  • Zhodnotenie trhovej pozície a konkurencieschopnosti podniku
  • Postavenie podniku v rámci dodávateľsko-odberateľskej siete
  • Stratégia podniku, biznis model, resp. revenue model v porovnaní s inými porovnateľnými podnikmi a s ohľadom na segment
  • Operatívne riadenie, efektívnosť výroby a finančného manažmentu v porovnaní s priemyselnými štandardmi
  • Potenciál pre optimalizáciu procesov
  • Príležitosti pre rast a inovácie produktov a služieb
  • Odpadové hospodárstvo, resp. ďalšie aspekty cirkulárnej ekonomiky

V rámci hodnotenia sme pracovali jednak s verejnými zdrojmi informácií o podniku a hospodárskom segmente, jednak s informáciami priamo z podniku. Základom pre posúdenie finančnej kondície a relatívnej pozície podniku boli informácie z Registra účtovných závierok, ktoré boli analyticky a vizuálne spracované v nástroji Microsoft Power BI a prostredníctvom dátovej platformy Valida.

Okrem hlavnej časti hodnotenia identifikoval samostatný tím konzultantov Grantexpert v spolupráci so zástupcami podniku možnosti, ako môže podnik v najbližších rokoch spolufinancovať svoje rozvojové aktivity zo zdrojov EŠIF a z Plánu obnovy. Zistenia boli zástupcom podniku osobitne prezentované na online stretnutiach.

Hodnotiace správy boli vypracované v rámci projektu Podpora internacionalizácie MSP spolufinancovaného z prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Zoznam hodnotených firiem:

Konzultácie zamerané na možnosti financovania rozvojových aktivít zo zdrojov EŠIF a z Plánu obnovy:

Prihláste sa na odber noviniek

Podobné články