fbpx

Manažment projektu z OPVaV pre VUCHT

Venovať sa vede a popritom riešiť administratívne náležitosti grantového financovania môže byť namáhavé a zaberať veľa času a energie, ktorá by mohla byť využitá na to najpodstatnejšie – výskum. Práve preto prichádza do hry pomoc poradcov v podobe externého projektového manažmentu.

Výskumný ústav chemickej technológie (VUCHT) poskytuje služby v oblasti výskumu a vývoja chemických látok a chemicko-technologických procesov. Jeho história siaha do 19. storočia k založeniu spoločnosti Dynamit Nobel s vlastným chemickým laboratóriom. V roku 2011 prišiel VUCHT a. s. s projektom Hydrogenácie v kvapalnej fáze z Operačného programu Výskum a vývoj. Veda a výskum sú oblasti, ktoré sú Centire blízke, preto sme na projekte radi participovali od samého začiatku.

Strategickým cieľom projektu realizovaného spolu s Technickou univerzitou v Košiciach bolo zvyšovanie rastu regiónov Slovenska prostredníctvom efektívneho prenosu výsledkov výskumu do praxe. Projekt bol rozdelený do troch častí, ktoré sa realizovali súčasne. Nutnou podmienkou na dosiahnutie cieľa projektu bolo dobudovanie personálneho zabezpečenia a osvojenie si moderných výskumných metodík. Tým bolo možné zvýšiť potenciál výskumu a prispieť k zvýšeniu úrovne výroby na Slovensku, ako aj využiť potenciál slovenských výskumníkov na medzinárodnej úrovni.

Prvým krokom našej spolupráce bola príprava dokumentácie k Zmluve o poskytnutí NFP. Na úvodnom stretnutí pre riešiteľov projektu sme vysvetlili povinnosti predkladania pracovných a kumulatívnych výkazov a ich správneho riadenia projektu, vedenia účtovnej dokumentácie a dohodli sme pravidelnosť predkladania žiadostí o platbu a monitorovacích správ. Počas realizácie projektu sme pracovníkom VUCHT-u poskytovali konzultácie k oprávnenosti výdavkov a jednotlivých úkonov v rámci projektu, alebo k verejnému obstarávaniu. Pravidelne sme monitorovali čerpanie rozpočtu a plnenie merateľných ukazovateľov projektu. So zamestnancami sme spolupracovali na príprave a spracovaní žiadostí o platbu a priebežných monitorovacích správ. Súčasťou našej spolupráce boli aj stretnutia so zamestnancami Sprostredkovateľských orgánov pod Riadiacimi orgánmi (SORO) v mene VUCHT-u k rôznym otázkam projektu (zmeny projektu, oprávnenosť postupu pri preukazovaní plnenia ukazovateľov a pod.)

Za možnosť komplexne sa podieľať na externom projektovom manažmente projektu Hydrogenácie v kvapalnej fáze v rokoch 2011 – 2014 sme v Centire vďační. Spolupracovať s tímom vedcov bola pre nás obohacujúca skúsenosť, rovnako ako možnosť prispieť k zvyšovaniu úrovne výroby na Slovensku a k lepšiemu využitiu potenciálu slovenských výskumníkov.

Prihláste sa na odber noviniek

Podobné články