fbpx

Vodárne a kanalizácie – vybrané projekty a referencie

Pre segment vodárenských spoločností typicky realizujeme dva druhy služieb:

 1. Optimalizácia procesov a znižovanie nákladov
 2. Spracovanie záverečných správ a finančných analýz projektov spolufinancovaných z KF

V čom sme iní:

Máme skúsenosť s desiatkami projektov zameraných na zmapovanie procesov s cieľom zefektívnenia procesov a návrhu úspory prevádzkových nákladov. Ako jedna z mála spoločností využívame prepojenie procesného mapovania a Activity-Based Costing, ktorý presne vyčísli skutočné náklady na procesy, na základe čoho vieme identifikovať reálne prínosy navrhovaných opatrení.

Príklady našich projektov:

Optimalizácia procesov a organizačnej štruktúry

 • Zmapovanie procesov v spoločnosti a navrhnutie ich optimalizácie
 • Návrh zmeny organizačnej štruktúry – vytvorenie divízie servisných činností
 • Návrh systému merania a hodnotenia výkonnosti útvarov a manažérov
 • Návrh na zníženie počtu zamestnancov o 9%
 • Zavedenie systému kontinuálneho zlepšovania

Projekt logistického usporiadania pre odstraňovanie porúch

 • Identifikácia a vyhodnotenie dát o aktuálnom stave (napr. početnosť a typy zdrojov, rozmiestnenie a penetrácia výrobných divízií, početnosť a typologické rozlíšenie porúch)
 • Návrh preusporiadania organizačných jednotiek v rámci divízie servisných činností vzhľadom k rozmiestneniu výrobných divízií a určenie zdrojov pre jednotlivé uzly
 • Simulácia navrhnutého riešenia
 • Úprava základných technologických postupov pri procesoch komunikácie v rámci odstraňovania porúch
 • Bližšia špecifikácia rozhraní v procesoch, na ktorých sa zúčastňuje viac organizačných jednotiek s cieľom presne priradiť zodpovednosti za príslušné vykonávané aktivity
 • Návrh opatrení zameraných na zefektívnenie procesov súvisiacich s údržbou a následne prostredníctvom kontrolingových mechanizmov aj na samotnú úsporu zdrojov v rámci spoločnosti

Aké otázky zvyčajne riešime pri realizácii projektov pre vodárenský sektor:

 • Aké je vhodné regionálne členenie a riadenie celého podniku na základe procesného princípu?
 • Ako je možné sprehľadniť finančné toky v spoločnosti?
 • Ako je možné znížiť náklady na opravy?
 • Ako je možné vyrovnať stav vzniknutých a odstránených porúch?
 • Ktoré zdroje sú potrebné na realizáciu opráv?
 • Ako je možné skrátiť čas zásahov pri odstraňovaní porúch?
 • Aký je optimálny počet zamestnancov súvisiacich s realizáciou opráv?

Vybrané referencie v sektore vodárenstva:

 • Bratislavská vodárenská spoločnosť – Optimalizácia procesov a organizačnej štruktúry
 • Bratislavská vodárenská spoločnosť – Projekt logistického usporiadania
 • Východoslovenská vodárenská spoločnosť – Záverečná správa a finančná analýza projektu „Prešov – Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy“ (KF)
 • Východoslovenská vodárenská spoločnosť – Záverečná správa a finančná analýza projektu „Vranov – pitná voda a odkanalizovanie v povodí rieky Topľa“ (KF)
 • Východoslovenská vodárenská spoločnosť – Záverečná správa a finančná analýza projektu „Košice – Kanalizácia a čistenie odpadových vôd“ (predvstupový fond ISPA / KF)
 • Východoslovenská vodárenská spoločnosť – Záverečná správa a finančná analýza projektu „Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Humenné a v regióne Horný Zemplín (predvstupový fond ISPA / KF)
 • Východoslovenská vodárenská spoločnosť – Záverečná správa a finančná analýza projektu „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie Juhovýchodného Zemplína“ (predvstupový fond ISPA)
 • Trnavská vodárenská spoločnosť – Finančná analýza k projektu „Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie trnavského regiónu“ (predvstupový fond ISPA / KF)
Prihláste sa na odber noviniek

Podobné články