fbpx

Zdravotníctvo – vybrané projekty a referencie

Pre organizácie v sektore zdravotníctva na Slovensku poskytujeme najmä služby:

 • Audity fungovania inštitúcií, odporúčania pre zefektívnenie výkonu činností a znižovanie nákladov
 • eGovernment a eHealth – strategické materiály, analýzy služieb verejnej správy, vybrané oblasti eHealth
 • Finančné riadenie a kontroling, kalkulácie nákladov výkonov (DRG)
 • Príprava a realizácia projektov financovaných z fondov EÚ (investičné, neinvestičné, cezhraničná spolupráca, manažment projektov)
 • Zapojenie do výskumných projektov formou partnerstva alebo dodávateľsky, realizácia vybraných častí výskumného projektu
 • Poskytovanie účtovných služieb a podnikateľského poradenstva

V čom sme iní

V zdravotníckom sektore sme realizovali projekty pre MZ SR a organizácie v rezorte MZ SR, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, komerčné poisťovne aj akademický sektor.

Mapovali sme procesy s cieľom zefektívnenia procesov a návrhu úspory prevádzkových nákladov. Ako jedna z mála spoločností využívame prepojenie procesného mapovania a Activity-Based Costing, ktorý presne vyčísli skutočné náklady na procesy, na základe čoho vieme identifikovať reálne prínosy navrhovaných opatrení.

V oblasti grantov monitorujeme štrukturálne aj medzinárodné zdroje financovania. Pre klientov poskytujeme možnosť dlhodobej spolupráce založenej na spoločnom identifikovaní projektových zámerov a ich možností financovania alebo krátkodobej spolupráce priamo pri príprave konkrétnej projektovej žiadosti prípadne riešení konkrétneho problému pri implementácii projektu.

Príklady projektov

Procesný a organizačný audit vo vybraných organizáciách v pôsobnosti MZ SR

 • Optimalizácia správy a fungovania auditovaných organizácií rezortu MZ SR a vylúčenie duplicity činností
 • Zvýšenie efektivity vykonávaných činností pri zachovaní rozsahu a vylepšení kvality súčasných služieb poskytovaných občanom (meranie výkonnosti procesov, zefektívnenie systému riadenia kvality, návrh optimalizácie počtu a regionálneho zastúpenia)
 • Odporúčania na elektronizáciu a digitalizáciu vnútorných procesov (úspory min. 3,7 milióna Eur)
 • Návrhy na celkové úspory až 33,5 mil. EUR v priebehu troch rokov
 • Návrh na úpravu systému ekonomického riadenia organizácie (úspory 5-10% z celkových nákladov)
 • Návrh na zefektívnenie podporných procesov (úspora 1,8 milióna Eur)
 • Návrh na komplexný návrh z oblasti štatistického zisťovania (úspora 0,7 mil. Eur)
 • Návrh zvýšenia príjmov vybraných podriadených organizácií (6 – 18 miliónov Eur)

DRG – návrh metodiky a výpočet nákladov výkonov na úroveň DRG skupín na základe využitia prístupu Activity-Based Costing

A: na úrovni nemocnice:

 • Vyčíslenie nákladov na jednotlivé diagnózy hospitalizované na oddelení chirurgie
 • Vyčíslenie všetkých nákladov na činnosti chirurgického oddelenia
 • Alokácia príslušných nákladov na konkrétne výkony, pacientov a zariadenia chirurgického oddelenia
 • Vyčíslenie nákladov všetkých podporných procesov chirurgického oddelenia
 • Alokácie nákladov podporných procesov na výkony, zariadenia a pacientov

B: na úrovni ÚDZS:

 • Návrh metodiky pre výpočet nákladov výkonov na úroveň DRG skupín, návrh nákladového modelu
 • Zber finančných aj nefinančných údajov od 90 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 • Návrh štandardizácie postupov účtovania nákladov na úrovni PZS – návrh štruktúry analytických účtov, definovanie ich náplne
 • Benchmarking nákladov PZS
 • Vyčíslenie štandardných nákladov výkonov PZS a definovanie vzťahov nákladového modelu s metodikou nemeckého DRG  (vyčíslenie podkladov pre relatívne váhy jednotlivých DRG skupín)

Vybrané referencie v sektore zdravotníctva

 • Ministerstvo zdravotníctva – Procesný, organizačný, nákladový audit ministerstva a vybraných organizáciách v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR
 • Ministerstvo zdravotníctva – Definovanie kompetencií, agend a príslušných procesov vybraných subjektov rezortu MZ vo vzťahu k eHealth
 • Úrad dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou – podpora pri implementácia DRG
 • Nemocnica Žiar nad Hronom – Nákladová analýza nemocnice Žiar nad Hronom
 • Úrad verejného zdravotníctva SR – Procesný audit
 • Národné centrum zdravotníckych informácií – Kontinuálne vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve so zameraním na používanie nástrojov programu eHealth
 • Národné centrum zdravotníckych informácií – Charakteristika budovania a prevádzky eHealth vo vybraných krajinách
 • Úrad verejného zdravotníctva – Tvorba a realizácia systému vzdelávania pracovníkov RÚVZ v SR
 • Výskumné a vývojové projekty: Knowledge discovery (STU, Emel), Kompetenčné centrum (STU), Vytvorenie znalostnej bázy a automatizácia likvidácie poistných udalostí úrazov pri PZP (Allianz SP)
 • Poskytovanie účtovných služieb a podnikateľského poradenstva obchodným zastúpeniam na Slovensku: CIBA Vision, Ewopharma, Baxter
Prihláste sa na odber noviniek

Podobné články