fbpx

Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre mestá a obce

Vieme, že týchto 10 miest sa môže oprieť o kvalitné PHSR. Vypracovali sme ho totiž tak, aby projektové zámery napĺňali reálne potreby samospráv. Stačí otvoriť dokument a začať čerpať štrukturálne fondy podľa stratégie rozvoja. S vašim hospodárením budú spokojní aj občania aj aktéri zo súkromného sektora. Vychádzali sme práve z ich požiadaviek a preferencií. Otvára to pre vás možnosti pre návratné financovanie a zaujímavé partnerstvá.

Pripravujeme pôdu pre vaše partnerstvá

Do tvorby PHSR zapájame čo najviac aktérov a hľadáme priesečníky ich záujmov. Pripravujeme ho vizuálne atraktívne. Sme si vedomí, že dokument prezentuje vaše záujmy pred investormi a potenciálnymi partnermi.

Takýto je náš postup pre vypracovanie dokumentu:

1. Analytická časť

  • poloha územia – prírodné prvky – demografia – hospodárska základňa – infraštruktúrna vybavenosť

Vychádzame z údajov z prieskumu verejnej mienky a hĺbkových rozhovorov, z kvantitatívnych údajov zo ŠÚ SR a pod.

2. Strategická časť

  • vízia – ciele – opatrenia

Vychádzame zo SWOT analýzy pretransformovanej do TOWS matice váhovaním jednotlivých pozitívnych a negatívnych faktorov z pohľadu obyvateľov, investorov a návštevníkov územia.

3. Programová časť

  • zásobník projektových zámerov

Vychádzame zo zberu projektových zámerov od samosprávy, lokálnych aktérov a obyvateľov.

4. Realizačná časť

  • akčný plán – popis zabezpečenia realizácie -monitorovanie – komunikačná stratégia

Vychádzame z prioritizácie projektových zámerov a reálnych administratívnych kapacít samospráv.

5. Finančná časť

  • indikatívny finančný rámec – popis zdrojov financovania

Vychádzame z analýzy aktuálnej finančnej kondície samosprávy a popisu dostupných návratných a nenávratných zdrojov financovania projektov.

Výhody nášho postupu

Zaťaženie klienta je minimálne – facilitujeme všetky workshopy a rozhovory, pozývame občanov a ďalších aktérov, aktívne spolupracujeme s partnermi v meste, spracúvame všetky potrebné prieskumy a analýzy. Klient má možnosť všetky naše výstupy iba schvaľuje či pripomienkuje pripomienkovať.

Vaše PHSR tvoríme zámerne participatívne. Záleží nám na tom, aby sa stalo základom pre nové partnerstvá a živú komunikáciu s vašimi občanmi.

Prihláste sa na odber noviniek

Podobné články