Ako získať eurofondy?

Ako na nové programové obdobie - pozrite si krátke videá 26.01.2015 / Regionálny rozvoj

Na našej konferencii Sprievodca svetom štrukturálnych fondov odzneli odborné prednášky na tieto základné témy: Nové programové obdobie 2014 – 2020 Nové operačné programy Programy cezhraničnej spolupráce Úspešné projekty Vybrali sme pre vás zostrihy, ktoré prinášajú informácie o príležitostiach pre nové zmysluplné projekty, praktické rady a typy. Veríme, že vám pomôžu zodpovedať otázku: Ako na nové programové obdobie?

Krátky zostrih z konferencie Sprievodca svetom štrukturálnych fondov 17.12.2014 / Regionálny rozvoj

V tomto roku sme zorganizovali konferenciu pod názvom „Sprievodca svetom štrukturálnych fondov“. Približne stopäťdesiat účastníkov  sa zaujímalo o nové zdroje externého financovania a skúsenosti s predkladaním projektov a priamym čerpaním fondov EÚ. Podnikatelia a zástupcovia samospráv Slovenska mali jedinečnú príležitosť dozvedieť sa viac o plánovaných možnostiach podpory svojich projektov z fondov Európskej únie v novom programovom období 2014 – 2020.

Externý projektový manažment je prínosný pre projekty financované zo štrukturálnych fondov EÚ 28.11.2014 / Regionálny rozvoj

92% respondentov prieskumu, ktorý realizovala Slovenská asociácia grantových poradcov (SAGP) v spolupráci so spoločnosťou Centire, hodnotí externý projektový manažment ako prínosný pre projekty financované zo štrukturálnych fondov EÚ.

Priority nového programového obdobia 2014 – 2020 pre malých a stredných podnikateľov 19.11.2014 / Regionálny rozvoj

S príchodom nového programového obdobia sa opäť otvárajú široké možnosti financovania rôznych aktivít. Nastal teda čas, aby ste si začali plánovať svoje priority rozvoja na nasledujúcich sedem rokov. Čo môžete od nového programového obdobia očakávať a od čoho sa môžete odraziť, sa dočítate v nasledujúcich riadkoch. Čo nás čaká v programovom období 2014 – 2020?

Poznáte Programy územnej spolupráce? 10.11.2014 / Regionálny rozvoj

Už skoro 25 rokov je územná spolupráca jedným z kľúčových cieľov kohéznej politiky EÚ a dôležitým nástrojom európskej integrácie. Jeho tri vetvy – cezhraničná, transnacionálna a medziregionálna – prispievajú k odbúravaniu deliacej funkcie hraníc, pomáhajú riešiť spoločné problémy a podporujú strategické úsilie o dosiahnutie spoločných európskych cieľov. Programy cezhraničnej spolupráce

Päť krokov na ceste k príprave úspešných PHSR 10.07.2014 / Regionálny rozvoj

Dôležitým predpokladom pre kvalitne vypracované PHSR je participatívna príprava. Zapojením verejnosti do prípravy PHSR získa samospráva reálny pohľad na napĺňanie stanovených cieľov. Novo stanovené akčné plány budú reflektovať reálne potreby regiónu a finančné prostriedky tak budú vynakladané efektívnejšie.

S ukončením programového obdobia 2007 - 2013 sa povinnosti nekončia 09.07.2014 / Regionálny rozvoj

Druhé programové obdobie na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu určeného na roky 2007 – 2013 sa končí. Európska únia však povoľuje dokončenie projektov a čerpanie finančných prostiredkov ešte ďalšie dva roky podľa pravidla „N+2“ resp. „N+3“ (do dvoch/resp. troch rokov po skončení príslušného roka N).

Päť zásad, ako čo najefektívnejšie využiť dostupné možnosti v NPO 20.09.2013 / Regionálny rozvoj

Nové programové obdobie ponúka širokú paletu možností na všetkých úrovniach a samosprávy ich na svoj rozvoj môžu využívať nasledujúcich sedem rokov. Čo však treba urobiť preto, aby mestá a obce mohli dostupné zdroje využiť čo najzmysluplnejším spôsobom a na tie potreby, ktoré reálne majú? V nasledujúcej časti sa pokúsime zosumarizovať kľúčové prvky, ktoré, podľa našich skúseností, je potrebné rozvíjať v každom type organizácie na to, aby získavanie a čerpanie prostriedkov bolo efektívne a adresné.

Fondy a formy podpory v Programovom období 2014-2020 16.09.2013 / Regionálny rozvoj

V členských štátoch existujú výrazné rozdiely v štruktúre grantových zdrojov. Európská komisia v tejto súvislosti ponúka rôzne možnosti vykonávania politiky súdržnosti pre roky 2014-2020. Členské štáty a riadiace orgány si z nich môžu vybrať najvhodnejšie riešenie.

Nové programové obdobie - stratégie na európskej, národnej a regionálnej úrovni 16.09.2013 / Regionálny rozvoj

Európa v súčasnom období stále bojuje s následkami finančnej krízy ako sú vysoká nezamestnanosť a rastúca chudoba. Oživenie ekonomiky v jednotlivých členských štátoch, realizácia opatrení na podporu inovácií a prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo vyžadujú rýchle opatrenia najmä v oblasti hospodárskeho rozvoja, inovácií a zamestnanosti.

Stránky